Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2016 z dnia 31.05.2016 r. dotyczące wyboru Wykładowcy / trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9)

Data dodania: 01.06.2016 / Autor: Mateusz Kania

w ramach Projektu „PERSPEKTYWY” UDA-POWR.01.02.02-10-0017/15-00, realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących
w Zapytaniu ofertowym.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „PERSPEKTYWY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

Wymaga się, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach i prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji (zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie).

Rodzaje i specyfikacja szkoleń:

2.1    „Pracownik ds. płac i kadr”

Czas trwania szkolenia: 52 godz. teoria + 48 godz. zajęcia praktyczne

Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski

Liczba uczestników szkolenia: 12 os./grupa

Liczba edycji: 2

Opis szkolenia: szkolenie prowadzone w formie warsztatów poprzedzonych wykładem.  Szkolenie przygotowuje uczestników do pracy w działach kadrowo – płacowych, umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń oraz zaznajomienie z obsługą systemu kadrowo – płacowego Symfonia (kwalifikacje w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310).

Standard wymagań: efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

-        Gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

-        Udzieleniu i rozliczaniu urlopów i zwolnień od pracy,

-        Przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,

-        Przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,

-        Przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potrąceń z wynagrodzeń,

-        Przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

-        Ewidencji zdarzeń kadrowo – płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu składającego się z dwóch modułów: prawa pracy i płac.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy, koszt udostępnienia systemu Symfonia Kadry i Pałce (12 stanowisk).

2.2.  „Profesjonalny sprzedawca”

Czas trwania szkolenia: Część I - 76 godz. teoria

Część II - 24 godz. zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych i terminalach płatniczych)

Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski

Liczba uczestników: 12 os./grupa

Liczba edycji: 1

Opis szkolenia – Część I: szkolenie prowadzone w formie wykładowej. Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi klienta.

W programie szkolenia m.in.

-        Kultura obsługi klienta – standardy obsługi klienta, formy pomocy klientowi,

-        Handel detaliczny, organizacja i technika handlu – sztuka sprzedawania – zachowania konsumenckie, charakterystyka grup konsumenckich, przebieg i warunki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, formy płatności)

-        Podstawowe zasady rachunkowości i kontroli placówek handlowych (wybrane zagadnienia z ewidencji księgowej – rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, ewidencja zakupu materiałów i towarów z uwzględnieniem VAT, ewidencja rozchodu materiałów, ewidencja sprzedaży wyrobów i towarów, podatki i ich charakterystyka)

-        Podstawy towaroznawstwa (Oznakowanie towarów, klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, normy, właściwości towarów i czynniki wpływające na ich jakość, przechowywanie towarów, zasady konserwacji i przechowywania produktów spożywczych i nieżywnościowych, opakowania, znaki na opakowaniach, ochrona jakości w transporcie).

-        Elementy marketingu (czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku, identyfikacja wizualna, pracownicy wizytówką firmy, promocja)

-        Znaki pieniężne (funkcje i cechy pieniądza, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych, zabezpieczenia)

-        Elementy prawa (Podstawowe pojęcia prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, reklamacje; gwarancje).

Opis szkolenia – Część II: szkolenie prowadzone w formie warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych i innych urządzeń płatniczych w placówkach handlowych.

W programie szkolenia m.in. obsługa urządzeń fiskalnych (Przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych w placówkach handlowych, obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne i terminale płatnicze, programowanie kas fiskalnych, transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych, uzyskiwanie raportów kasowych, ćwiczenia praktyczne z zastosowania kas fiskalnych).

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy, koszt udostępnienia kas fiskalnych i terminali, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych (12 stanowisk) w przypadku części II.

2.3.   ECDL BASE – szkolenie z zakresu obsługi komputera, przygotowujące do uzyskania certyfikatu  ECDL BASE

Czas trwania szkolenia: 50 godz.

Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski

Liczba uczestników: 12 os./grupa

Liczba edycji: 1

Moduły BASE

B1 Podstawy pracy z komputerem

B2 Podstawy pracy w sieci

B3 Przetwarzanie tekstów

B4 Arkusze kalkulacyjne

2.4.  ECDL STANDARD – szkolenie z zakresu obsługi komputera, przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD

Czas trwania szkolenia: 50 godz.

Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski

Liczba uczestników: 12 os./grupa

Liczba edycji: 2

Moduły BASE

B1 Podstawy pracy z komputerem

B2 Podstawy pracy w sieci

B3 Przetwarzanie tekstów

B4 Arkusze kalkulacyjne

+  wybrane moduły z grupy STANDARD

Zajęcia odbywać się będą w Piotrkowie Trybunalskim, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników może ulec zmianie, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie poinformowany.

Zamówienie wykonywane będzie w następujących terminach:

 • „Pracownik ds. płac i kadr” - I edycja od 13.06.2016 r. do 29.06.2016 r., II edycja kwiecień – maj 2017 r.
 • „Profesjonalny sprzedawca” - czerwiec – lipiec 2016 r.
 • ECDL BASE – czerwiec – lipiec 2016 r.
 • ECDL STANDARD – I edycja od 30.06.2016 r. do 07.07.2016 r., II edycja kwiecień – maj 2017 r.

Zamawiający zastrzega jednak, że podane terminy mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:

1) przygotowania propozycji programu szkolenia uwzględniającego opisy szkoleń zawarte w zapytaniu, stosownie do wybranej części zamówienia;

2) przedstawienie propozycji materiałów szkoleniowych tj. podręcznika/podręczników dla uczestników/uczestniczek szkoleń – zgodnie z tematyką szkolenia;

3) przeprowadzenie wstępnego i końcowego testu wiedzy z zakresu realizowanego szkolenia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące bezpośrednio przed złożeniem oferty.
 2.  Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.
 3.  Oferenci dysponują potencjałem technicznym: w przypadku szkolenia „Pracownik ds. płac i kadr” posiadanie systemu Symfonia Kadry i Płace na 12 stanowisk; w przypadku szkolenia „Profesjonalny sprzedawca” (część dot. obsługi urządzeń fiskalnych) dysponowanie urządzeniami do zajęć praktycznych: kasy fiskalne, terminale płatnicze.
 4. Oferenci są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).
 5. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:

-        Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń w zakresie opisanym w pkt II podpunkt 2 (Załącznik nr 2).

-        Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym szkolenia, zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

-        Kopie rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia min. 100 godzin szkoleń w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

-        Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

-        Curriculum Vitae (Załącznik nr 4).

-        Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5).

-         Program szkolenia, uwzględniający opis szkolenia zawarty w zapytaniu (na końcu programu należy podać propozycję podręcznika/podręczników, które będą przydatne dla uczestników/uczestniczek szkolenia – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe)

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób samozatrudnionych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto w ramach każdego z oferowanych zadań, wyrażoną w złotych polskich.
Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Weronika Roszak – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (44) 647-48-08.

V. KRYTERIA OCENY

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
 2. K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach doradztwa:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami
np. referencje.

K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a)                                      100 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b)                                      od 101 do 250 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 20 pkt

c)                                      od 251 do 400 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 30 pkt

d)                                      powyżej 400 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 40 pkt

 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

-  lub listownie pod w/w adresy.

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 08.06.2016 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia – „wpisać nazwę szkolenia” – projekt PERSPEKTYWY”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce