Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2017 z dnia 24.08.2017 r

Data dodania: 24.08.2017 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące zakupu, dostawy i montażu linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kod CPV 34000000-7)

w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

I.  ZAMAWIAJĄCY

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i montaż linii diagnostycznej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, stanowiącej doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, na które składa się:

- urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

- urządzenie do pomiaru skuteczności tłumienia zawieszenia w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

- urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

- Centralna Jednostka Sterująca

- urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Szczegółowy zakres wyposażenia oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia określona została w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34000000-7 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu.

Cena usługi powinna zawierać koszty: sprzęt spełniający wszystkie wymagania prawne zgodnego z  opisem zawartym w Załączniku nr 1, dostawy, kompleksowego montażu i uruchomienia linii diagnostycznej oraz szkolenia dla przyszłych użytkowników (nauczycieli) z zakresu obsługi linii diagnostycznej na miejscu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

 Ponadto Oferent  zapewni:

- opiekę doświadczonego eksperta technicznego na etapie budowy i montażu (konsultacje na miejscu);

- projekt rozmieszczenia urządzeń (na bazie rzutów przyziemia);

- rysunki techniczne fundamentów poszczególnych urządzeń z zaznaczeniem przyłączy;

- wykonawcze rysunki techniczne dot. poprowadzenia przyłączy i mediów niezbędnych do prawidłowego  funkcjonowania ścieżki diagnostycznej;

- ramy/skrzynie fundamentowe ułatwiające przygotowanie fundamentów pod urządzenia;

- komplet dokumentacji urządzeń wymaganych przy odbiorze stacji przez TDT;

- minimum 12 miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenia.

Planowany termin realizacji Zamówienia przewiduje się na wrzesień  2017 r.

Zamawiający zastrzega jednak, że podany termin może ulec zmianie, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:

-  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, której wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku
o dofinansowanie projektu.

6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu  lub Małgorzata Ciaś – Asystentka koordynatorki projektu
– telefon (41) 375-14-55.

V. KRYTERIA OCENY

W postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem następujących kryteriów,

• cena – 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A;

-  listownie pod w/w adres;

- e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 31.08.2017 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta dot. linii diagnostycznej - projekt Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny
na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

 

Zapytanie dostępne również pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051440

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla...

15.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce