Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

Data dodania: 18.04.2018 / Autor: Mateusz Kania

DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)

w ramach Projektu „Aktywność to Twoja szansa” POWR.01.02.01-26-0048/17, realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego - identyfikacja potrzeb i IPD oraz poradnictwa zawodowego, w tym indywidualne i grupowe, dla uczestników projektu „Aktywność to Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85312320-8 – usługi doradztwa.

2. Rodzaje i specyfika poradnictwa

2.1 Przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa – identyfikacja potrzeb i IPD

Czas trwania poradnictwa: 324 godz. zegarowe (108 osób  x 3 godz.)

Miejsce realizacji poradnictwa: Końskie, Kiece, Starachowice

Liczba uczestników poradnictwa: 108 osób

Planowane terminy realizacji:

- 108 godzin kwiecień-czerwiec 2018;

- 108 godzin czerwiec-sierpień 2018;

- 108 godzin wrzesień-listopad 2018.

Opis poradnictwa: Celem zajęć jest:

- identyfikacja stopnia oddalenia się od rynku pracy;

- zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

Część I zamówienia obejmuje opracowanie Indywidulnych Planów Działania (IPD), które powinny zawierać:

a) diagnozę barier, rozeznanie umiejętności i oczekiwań, potrzeb szkoleniowych, predyspozycji każdego uczestnika projektu;

b) Wskazanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

2.2 Realizacja Indywidualnego poradnictwa zawodowego

Czas trwania poradnictwa: 324 godz. zegarowe (108 osób  x 3 godz.)

Miejsce realizacji poradnictwa: Końskie, Kiece, Starachowice

Liczba uczestników poradnictwa: 108 osób

Planowane terminy realizacji:

- 108 godzin kwiecień-czerwiec 2018;

- 108 godzin czerwiec-sierpień 2018;

- 108 godzin wrzesień-listopad 2018.

Opis poradnictwa: Zajęcia indywidualne są skoncentrowane na analizie użytecznego kierunku rozwoju każdego uczestnika projektu pod katem zapotrzebowania lokalnych i regionalnych rynków pracy, z uwzględnieniem analiz trendów branżowych (ofert kursów i szkoleń), ofert pracy publikowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy, w tym między innymi badanie regionu, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ukierunkowanie rozmowy z udziałem uczestnika projektu.

2.3 Realizacja Grupowego poradnictwa zawodowego

Czas trwania poradnictwa: 189 godz. zegarowych (9 grup x 21 godz.)

Miejsce realizacji poradnictwa: Końskie, Kiece, Starachowice

Liczba uczestników poradnictwa: 108 osób (9 grup x 12 osób)

Planowane terminy realizacji:

- maj - lipiec 2018 - 3 grupy;

- lipiec - wrzesień 2018 - 3 grupy;

- październik - grudzień 2018 – 3 grupy.

Opis poradnictwa: Program zajęć grupowych w podziale na poszczególne dni realizacji przedstawia się następująco:

1. Dzień pierwszy

- uwarunkowania rynku pracy;

- jak poruszać się po rynku pracy i wyszukiwać ofert pracy;

- sporządzanie dokumentów aplikacyjnych z uwzględnieniem uczestników projektu;

- autoprezentacja.

2. Dzień drugi:

- przebieg rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem sposobów zwalczania dyskryminacji na rynku pracy (m.in. osób z niskimi kwalifikacjami, kobiet i osób niepełnosprawnych);

3. Dzień trzeci

- zachowania w sytuacji zawodowej, m.in. adaptacja do warunków pracy, integracja ze współpracownikami, rozwiązywanie konfliktów w pracy.

Zajęcia odbywać się będą w Końskich, Kielcach i Starachowicach, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że poradnictwo odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, przy czym zajęcia indywidualne prowadzone będą w godz. od 8,00 do 20.00, natomiast zajęcia grupowe między 8.00 a 16.00.  

Zamówienie można realizować w podziale na części, jak również łącznie

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do przygotowania propozycji programu zajęć uwzględniającego opis zawarty w zapytaniu;

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doradcy zobligowani są do spełnienia następujących wymogów:

a) posiadanie wykształcenie wyższego kierunkowego (doradztwo zawodowe lub psychologia w przypadku punktu 2.1 zamówienia) lub certyfikatów/zaświadczeń umożliwiających przeprowadzenie danego wsparcia (uprawnienia psychologa w przypadku 2.1 zamówienia);

b) posiadanie min. 2 letniego doświadczenia w realizacji zajęć z danej dziedziny (doświadczenie w opracowywaniu IPD – dot. punktu 2.1 zamówienia)

2. Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.

3. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Należy do niej załączyć:

- Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia poradnictwa/zajęć w zakresie opisanym w pkt II podpunkt 2 (Załącznik nr 2).

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Kopie rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia zajęć w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Curriculum Vitae (Załącznik nr 3).

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4).

- Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób samozatrudnionych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto w ramach każdego z oferowanych zadań, wyrażoną w złotych polskich.
Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Barbara Kulbicka – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (41) 260 46 41.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 – Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt.), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
  2. K2- Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt.) z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%).

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:

K1 = (Cmin:C) x 70

K1 – liczba punktów uzyskanych za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – Cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach poradnictwa:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie doradztwa zawodowego lub równoważnego – usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym do doradztwa zawodowego dotyczące aktywizacji zawodowej.

Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

K2 –ilość punktów ze spełnienia kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a)       300 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 6 pkt

b)       600 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 12 pkt

c)       900 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 18 pkt

d)       1200 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 24 pkt

e)       1500 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 30 pkt

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
  ul. Staszica 2A lub

- listownie pod w/w adres lub

-  e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl

2. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2018 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta poradnictwa zawodowego – projekt „Aktywność to Twoja szansa”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jedna godzina jest liczona jako godzina zegarowa tj. 60 minut.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

9. Jedna osoba/firma może uzyskać zlecenie na wykonanie wszystkich części zamówienia.

10. Zamawiający przewiduje podpisanie z Oferentem umowy zlecenie.

11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

12. Dokumenty osób/firm, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce