Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

Data dodania: 12.01.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up”.

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa:

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie rozeznania rynkuw sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców z zachowaniem zapisów,o których mowa w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

5. Kategoria ogłoszenia

Usługi

6. Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

7. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, miasto Końskie

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń zamkniętych dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Specjalistyczne szkolenia dla pracowników” realizowanego projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

III. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi 3 jednodniowe szkolenia zamknięte dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Efektem szkoleń będzie zdobycie przez
ich uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie:

- e-administracji,

- działalności badawczo-rozwojowej (B+R),

- doradztwa proinnowacyjnego.

IV.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 3 jednodniowych specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

4. Harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony z Wykonawcą, ale realizacja usługi nastąpi najpóźniej do 16 marca 2018 roku.

V.  Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, o którym mowa w Ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543. z późn. zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca podpisze w „Formularzu oferty” stosowne oświadczenie.

2.Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

3. Potencjał techniczny.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wypełni załącznik nr 4 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) i wykaże w nim, że kadra prowadząca szkolenie posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z danej części zamówienia w zakresie zgodnym lub zbliżonym z jego przedmiotem (e-administracja lub działalność badawczo-rozwojowa lub doradztwo proinnowacyjne)

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

VI. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

VII. Wykluczenia

1.   W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

VIII.  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

4. Propozycja programu szkolenia.

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskaże całość lub część zamówienia, które chce zrealizować.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowaw pkt. VIII niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, powinna być kompletna oraz posiadać wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki/oświadczenia.

4. Oferta jak i wszelkie oświadczenia/załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.

5. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.

6. Oferta powinna zawierać okres ważności.

X.  Termin, miejsce i sposób składania ofert

  1. Termin składania ofert: do 19.01.2018 r. do godziny 24.00.
  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.
  3. Ofertę (składaną na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami) podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie. Decyduje data wpływu. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowego
nr 2/RPSW.02.01”;

2) w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty) przesłać na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 2/RPSW.02.01”. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści jego oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.1-5 zapytania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. W przypadku niespełnienia warunków dostępu lub w przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VII.1 zapytania, Zamawiający odpowiednio odrzuci ofertę lub wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie za wykonanie zamówienia całkowitej ceny brutto wyrażonej w PLN. Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

Cena =  ──────────────────── x 100

Cena badanej oferty brutto

 

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6. Ocena przeprowadzana będzie odrębnie dla każdej części zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, lub Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający dopuszcza podjęcie negocjacji z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XII.  Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość zmian warunków umowy (nieprowadzących do zmiany charakteru umowy) zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

XIII.    Wykaz załączników

  1. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Załącznik nr 2: Formularz oferty.
  3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  4. Załącznik nr 4: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
  5. Załącznik nr 5: Wzór umowy.
Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce