Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZK/2018 z dnia 08.05.2018 r. DOTYCZĄCE WYBORU WYKŁADOWCY / TRENERA DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA (KOD CPV 80500000-9)

Data dodania: 09.05.2018 / Autor: Przemysław Sipika

w ramach Projektu „Aktywność to Twoja szansa” POWR.01.02.01-26-0048/17, realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 II.     PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Aktywność to Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

Wymaga się, aby szkolenie opierało się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach i prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji (zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie).

2. Rodzaje i specyfika szkoleń

2.1 Magazynier - Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Czas trwania szkolenia:

Część I - 30 godz./grupa (teoria z zakresu magazyniera); łącznie dla 3 grupy – 90 godz.

Część II – 45 godz./osobę (30 godz. teorii dot. obsługi wózka jezdniowego + 15 godz. praktycznej nauki jazdy); łącznie dla 3 grup – 225 godz.

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie, Kielce, Starachowice

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób/grupa (łącznie 36 osób), zgodnie z wymogami w przypadku zajęć praktycznych dot. obsługi wózka jezdniowego utworzone zostaną 3 grupy 4 osobowe.

Liczba edycji: 3

Planowane terminy realizacji:

- I edycja: maj - czerwiec 2018;

- II edycja: czerwiec - lipiec 2018;

- III edycja: lipiec - sierpień 2018.

Opis szkolenia – Część I: szkolenie prowadzone w formie wykładowej Szkolenie umożliwia zdobycie/ usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi magazynu.

W programie szkolenia m.in.:

 - Podstawowe zagadnienia dotyczące pracy w magazynie (rodzaje magazynów i ich wyposażenie, organizacja pracy
w magazynie, zasady odbioru jakościowego);

- Zapasy i budowle magazynowe;

- Wyposażenie magazynu;

- Organizacja prac magazynowych;

- Prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów, wydawanie towarów z magazynu.

Opis szkolenia – Część II: szkolenie prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej (praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym). Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu zasad obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz nabycia praktycznych umiejętności jazdy wózkiem jezdniowym.

W programie szkolenia:

- Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego ( w tym wózki jezdniowe) podlegające dozorowi technicznemu;

- Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu;

- Typy stosowanych wózków jezdniowych;

- Udźwig wózka jezdniowego;

- Pojęcie stateczności wózków jezdniowych;

- Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia;

- Budowa wózka właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia;

- Mechanizmy oraz ich budowa i działanie;

- Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych;

- Wyposażenie elektryczne (hydrauliczne, pneumatyczne) wózka jezdniowego;

- Obsługa wózka jezdniowego: czynności kierowcy/operatora wózków jezdniowych przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy;

- Praca wózkiem jezdniowym w specyficznych warunkach;

- Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG);

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

- Warunki bezpiecznej pracy;

- BHP przy obsłudze urządzeń;

-Procedura postepowania w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia/nieszczęśliwego wypadku;

- Mechanika – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność;

- Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie - różnice potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera.

Po ukończeniu części II szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

2.2 Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej

Czas trwania szkolenia:

Część I - 40 godz./grupa (teoria i praktyka z zakresu kelnera); łącznie dla 3 grup – 120 godz.

Część II – 16 godz./grupa (warsztaty baristyczne); łącznie dla 3 grup – 48 godz.

Część III – 8 godz./grupa (zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych); łącznie dla 3 grup – 24 godz.

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie, Kielce, Starachowice

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób/grupa (łącznie 36 osób)

Liczba edycji: 3

Planowane terminy realizacji:

- I edycja: lipiec - sierpień 2018;

- II edycja: sierpień - wrzesień 2018;

- III edycja: wrzesień - październik 2018.

Opis szkolenia – Część I: szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/ usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy niezbędnej w zawodzie kelnera.

W programie szkolenia m.in.:

– Profesjonalna postawa kelnera (strój, wygląd; zasady pracy restauracyjnej; zakazane postawy; poprawne postawy personelu),

- Zasady funkcjonowania restauracji, etyka w zawodzie kelnera oraz savoir- vivre,

- Podstawy wiedzy na temat żywości,

- Serwowanie dań, nakrywanie stołu, obsługa gości.

Opis szkolenia – Część II: szkolenie prowadzone w formie warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy niezbędnej w zawodzie baristy.

W programie szkolenia:

- Praca z ekspresem – prawidłowe użytkowanie, regulacja młynka i dozowanie kawy;

- Przygotowanie perfekcyjnego espresso;

- Nauka sztuki spieniania mleka;

- Nauka podstaw latte art – wzory malowane mlekiem, kawą, sosem czekoladowym;

- Nauka przygotowywania innych napojów na bazie espresso;

- Technika dbałości o sprzęt – konserwacja i czyszczenie ekspresu i młynka.

Opis szkolenia – Część III: szkolenie prowadzone w formie warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/ usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych.

W programie szkolenia m.in.:

- programowanie kas fiskalnych;

- transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych;

- uzyskiwanie raportów kasowych;

- ćwiczenia praktyczne z zastosowania kas fiskalnych.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera.

 

2.3 Przedstawiciel handlowy

Czas trwania szkolenia: 50 godz./grupa; łącznie dla 3 grup – 150 godz.

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie, Kielce, Starachowice

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób/grupa (łącznie 36 osób).

Liczba edycji: 3

Planowane terminy realizacji:

- I edycja: październik - listopad 2018;

- II edycja: listopad - grudzień 2018;

- III edycja: listopad - grudzień 2018.

Opis szkolenia: szkolenie prowadzone w formie wykładowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/ poszerzenie wiedzy z niezbędnej w zawodzie przedstawiciela handlowego.

W programie szkolenia m.in.:

- Rola i cechy przedstawiciela handlowego;

- Metody skutecznej sprzedaży;

- Rola sprzedawcy w kontaktach z klientem, w tym obsługa trudnego klienta;

- Etapy sprzedaży;

- Negocjacje.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera

2.4 ECDL BASE – szkolenie z zakresu obsługi komputera przygotowujące do uzyskania Certyfikatu ECDL BASE

Czas trwania szkolenia: 50 godz./ grupa; łącznie dla 6 grup – 300 godz.

Miejsce realizacji szkolenia: Końskie, Kielce, Starachowice

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób/grupa (łącznie 72 osoby)

Liczba edycji: 6

Planowane terminy realizacji:

- I edycja: lipiec - sierpień 2018;

 - II edycja: sierpień - wrzesień 2018;

- III edycja: wrzesień – październik 2018;

- IV edycja: październik - listopad 2018;

- V edycja: listopad - grudzień 2018;

- VI edycja: listopad - grudzień 2018.

Opis szkolenia: szkolenie prowadzone w formie warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/ poszerzenie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi komputera

 

W programie szkolenia następujące moduły BASE.:

- B1 Podstawy pracy z komputerem;

- B2 Podstawy pracy w sieci;

- B3 Przetwarzanie tekstów;

- B4 Arkusze kalkulacyjne.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego.

 

Zajęcia odbywać się będą w Końskich, Kielcach i Starachowicach, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że szkolenia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. miedzy 8.00 a 16.00.

 

Zamówienie planuje się zrealizować w terminach wskazanych dla poszczególnych szkoleń, jednak Zamawiający zastrzega, że podane terminy mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:

1)       Przygotowania propozycji programu szkolenia uwzględniającego opisy szkoleń zawarte w zapytaniu, stosownie do wybranej części zamówienia;

2)       Przedstawienie propozycji materiałów szkoleniowych tj. podręcznika/podręczników dla uczestników/uczestniczek szkoleń zgodnie z tematyką szkolenia;

3)       Przeprowadzenie wstępnego i końcowego testu wiedzy z zakresu realizowanego szkolenia.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące bezpośrednio przed złożeniem oferty.
  2. Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.
  3. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Należy do niej załączyć:

- Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń w zakresie opisanym w pkt II podpunkt 2 (Załącznik nr 2);

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

- Kopie rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia zajęć w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

- Curriculum Vitae (Załącznik nr 3);

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4);

- Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5);

- Program szkolenia, uwzględniający opis szkolenia zawarty w zapytaniu (na końcu programu należy podać propozycję podręcznika/podręczników, które będą przydatne dla uczestników/uczestniczek szkolenia – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób samozatrudnionych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto w ramach każdego z oferowanych zadań, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Barbara Kulbicka – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (41) 260 46 41.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 – Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt.), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
  2. K2- Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt.) z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%).

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:

K1 = (Cmin:C) x 60

K1 – liczba punktów uzyskanych za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – Cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie danego szkolenia.

Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

K2 –ilość punktów ze spełnienia kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a)       100 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b)       od 101 godz. do  250 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 20 pkt

c)       od 251 godz. do  400 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 30 pkt

d)       powyżej 400 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 40 pkt

 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
  ul. Staszica 2A lub

- listownie pod w/w adres lub

-  e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl

  1. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2018 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia – „wpisać nazwę szkolenia” – projekt „Aktywność to Twoja szansa”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
  2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Dokumenty osób/firm, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce