Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 12.02.2021 r.

Data dodania: 12.02.2021 / Autor: Mateusz Kania

DOTYCZĄCE REALZIACJI USŁUGI SZKOLENIA (KOD CPV 80500000-9)

w ramach Projektu „Szansa na nowy start” RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”; Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”; Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II.     Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 12.02.2021 r. na stronach internetowych:

a) – strona Zamawiającego,

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

6. Kategoria ogłoszenia: Usługi

7. Podkategoria ogłoszenia: Usługi szkoleniowe

III.   Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa na nowy start” z zakresu:

Część 1: Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. C i C+E (kurs łączony) dla 2 uczestników,

Część 2: Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. T dla 1 uczestnika,

Część 3: Profesjonalny kelner  z warsztatami baristy i elementami coffee art dla 4 uczestników,

Część 4: Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace dla 4 uczestników ,potwierdzającego uzyskane kompetencje (zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie).

2. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należące do jednej z poniżej wymienionych grup:

i. osoby przewidziane do zwolnienia,

ii. osoby zagrożone zwolnieniem,

iii. osoby zwolnione.

3. Realizacja szkolenia pozwoli na nabycie lub podniesienie kompetencji UP zwiększających szanse UP na rynku pracy.

4. Szkolenie będzie realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Działanie takie oprócz pozytywnego wpływu na efektywność wsparcia zapewni zachowanie zasad równości  szans i niedyskryminacji oraz równości Kobiet i Mężczyzn w dostępie do  oferty wsparcia-szkoleń.

5. Szkolenie w ramach projektu zakończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub kwalifikacje UP.

IV Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa na nowy start” RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”; Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”; Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część 1: Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. C i C+E (kurs łączony):

1. Szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

a)       Szkolenie ,,Specjalista ds. logistyki’’ prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu logistyki  oraz zapoznanie z systemami informacyjnymi i strategiami logistycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach,

b)       Kurs na Prawo jazdy kat. C i C+E (kurs łączony) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1885),

c)       Ilość godzin 100 h w podziale:

 • Specjalista ds. logistyki w wymiarze 25 godzin dydaktycznych,
 • Kurs prawa jazdy kat. C i C+E (kurs łączony) przypadających na każdego uczestnika szkolenia:
  75 godz., w tym:
  • 30 godz. dydaktycznych grupowych zajęć teoretycznych,
  • 20 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych dot. kat. C,
  • 25 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych dot. kat. C+E)

d)        Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w dni robocze (w godzinach między 08:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio
z osobami skierowanymi przez Zamawiającego,

e)       W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia,

f)         Miejsce realizacji zajęć teoretycznych zostanie zapewnione przez Zmawiającego w Piotrowie Trybunalskim, zajęcia praktyczne – miasto Piotrków Trybunalski lub okolice ze szczególnym uwzględnieniem miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny dla uczestników szkolenia,

g)       Czas trwania zajęć 6-8 godzin dydaktycznych  w ciągu dnia,

h)       Minimum 2 przerwy kawowe 15-minutowe w trakcie zajęć w ciągu dnia,

i)         Szkolenie zamknięte, stacjonarne z wykorzystaniem elementów indywidualnej i grupowej pracy Uczestnika.

j)         Termin realizacji usługi: Luty/Marzec 2021. Podany termin może ulec przesunięciu, z zastrzeżeniem, ze zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego.

2. Celem zamówienia jest wybór Oferenta, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie: ,,Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. C i C+E (kurs łączony)” dla 2 uczestników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek.

3. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu ,,Specjalista ds .logistyki z prawem jazdy kat. C i C+E (kurs łączony)” dla 2 uczestników szkolenia określone raportem walidacji na podstawie testów Pre i Post testów.

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowe.

Część 2: Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. T:

 

1. Szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

a)       Szkolenie ,,Specjalista ds. logistyki’’ prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu logistyki  oraz zapoznanie z systemami informacyjnymi i strategiami logistycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach,

b)       kurs na Prawo jazdy kat. T zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1885),

c)       Ilość godzin: Specjalista ds. logistyki w wymiarze 25 godzin dydaktycznych, kurs prawa jazdy kat. T przypadających na każdego uczestnika szkolenia: 50 godz. (w tym 30 godz. dydaktycznych grupowych zajęć teoretycznych oraz 20 godz. zegarowych indywidualnych zajęć praktycznych dot. kat. T),

d)       Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w dni robocze (w godzinach między 08:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs prawa jazdy kat. T,

e)       W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia.

f)         Miejsce realizacji zajęć teoretycznych zostanie zapewnione przez Zmawiającego w Piotrowie Trybunalskim, zajęcia praktyczne – miasto Piotrków Trybunalski lub okolice ze szczególnym uwzględnieniem miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny dla uczestników szkolenia,

g)       Czas trwania zajęć 6-8 godzin dydaktycznych  w ciągu dnia,

h)       Minimum 2 przerwy kawowe 15-minutowe w trakcie zajęć w ciągu dnia,

i)         Szkolenie zamknięte, stacjonarne z wykorzystaniem elementów indywidualnej i grupowej pracy Uczestnika.

j)         Termin realizacji usługi: Luty/Marzec 2021. Podany termin może ulec przesunięciu, z zastrzeżeniem, ze zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego.

2. Celem zamówienia jest wybór Oferenta, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie: ,,Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. T” zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek.

3. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu ,,Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. T’’ określone raportem walidacji na podstawie testów Pre i Post testów.

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Część 3: Profesjonalny kelner z warsztatami baristy i elementami coffee art:

 

1. Szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

a)       50 godzin szkolenia w tym: 34 godziny teoretyczne oraz praktyczne z tematu ,,Profesjonalny kelner” oraz 16 godzin warsztatów z baristyki z elementami coffee art.,

b)       Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w dni robocze (w godzinach między 08:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego,

c)       W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia.

d)       Miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktyczne zostanie zapewnione przez Zmawiającego w Piotrowie Trybunalskim,

e)       Czas trwania zajęć 6-8 godzin dydaktycznych  w ciągu dnia,

f)         Minimum 2 przerwy kawowe 15-minutowe w trakcie zajęć w ciągu dnia,

g)       Szkolenie zamknięte, stacjonarne z wykorzystaniem elementów indywidualnej i grupowej pracy Uczestnika.

h)       Termin realizacji usługi: Luty/Marzec 2021. Podany termin może ulec przesunięciu, z zastrzeżeniem, ze zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego.

2. Celem zamówienia jest wybór Oferenta, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie: ,,Profesjonalny kelner z warsztatami baristy i elementami coffee art ” zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek.

3. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu ,,Profesjonalny kelner  z warsztatami baristy
i elementami coffee art” określone raportem walidacji na podstawie testów Pre i Post testów.

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Część 4: Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace dla 4 uczestników.

 

1. Szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

a)       100 godzin szkolenia w tym: 50 godziny teoretyczne oraz praktyczne z tematu ,,Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace” oraz  50 godzin praktycznych Z ,,Symfonia Kadry i Płace”,

b)       Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w dni robocze (w godzinach między 08:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego,

c)       W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z COVID-19 Zamawiający dopuści realizację zajęć teoretycznych w formie online, z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących realizacji kursów będących przedmiotem zamówienia.

d)       Miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktyczne zostanie zapewnione przez Zmawiającego w Piotrowie Trybunalskim,

e)       Czas trwania zajęć 6-8 godzin dydaktycznych  w ciągu dnia,

f)         Minimum 2 przerwy kawowe 15-minutowe w trakcie zajęć w ciągu dnia,

g)       Szkolenie zamknięte, stacjonarne z wykorzystaniem elementów indywidualnej i grupowej pracy Uczestnika.

h)       Termin realizacji usługi: Luty/Marzec 2021. Podany termin może ulec przesunięciu, z zastrzeżeniem, ze zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego.

2. Celem zamówienia jest wybór Oferenta, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie: ,,Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace” zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek.

3. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu ,,Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace ” określone raportem walidacji na podstawie testów Pre i Post testów.

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

V. WSPÓLNY KOD CPV:

 

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 80500000-9 - usługi szkoleniowe,
 • 80411000-8 – usługi szkół jazdy,
 • 804100000-8 – usługi edukacyjne osób dorosłych oraz inne,
 • 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
 • 80533200-1 – kursy komputerowe,
 • 80520000 – placówki szkoleniowe
 • 80530000 – usługi szkolenia zawodowego,
 • 80521000  - usługi opracowania programów szkoleniowych

VI. ZOBOWIĄZANIA OFERENTA WYNIKAJĄCE Z PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w Piotrkowie Trybunalskim dla:

a)       Część 1: Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. C i C+E (kurs łączony) dla 2 uczestników,

b)       Część 2: Specjalista ds. logistyki z prawem jazdy kat. T dla 1 uczestnika,

c)       Część 3: Profesjonalny kelner  z warsztatami baristy i elementami coffee art dla 4 uczestników,

d)       Część 4: Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace dla 4 uczestników.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych w formie papierowej. Materiały powinny dotyczyć ściśle tematyki szkolenia i zawierać aktualne przepisy oraz zasady obowiązujące w przepisach prawa (koszty materiałów szkoleniowych powinny być wliczone w koszt szkoleń)

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na koniec szkoleń egzaminów wewnętrznych oraz wydania Uczestnikom stosownych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń oraz zaświadczeń o otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego Uczestnikom, jeśli szkolenie ukończą;

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

5. Wykonawca zobowiązany przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń związanych z COVID-19.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry wykładowców/instruktorów posiadających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia.

7. Opracowanie i dostarczenie programu szkolenia (uwzględniającego opis szkolenia zawarty w zapytaniu), testów początkowych i końcowych, w terminie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego szkolenia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom projektu serwisu kawowego podczas trwania zajęć teoretycznych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia/kursu, którą stanowią:

a)    dzienniki zajęć zawierające wymiar godzinowy zajęć, tematy zajęć edukacyjnych oraz imię i nazwisko instruktora;

b)    listy obecności za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu/kursie zawierające datę zajęć, podpis Uczestników oraz osoby prowadzącej zajęcia;

c)     rejestr/listę wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer dokumentu, imię i nazwisko Uczestnika kursu  oraz datę wydania zaświadczenia.

10. Informowanie Uczestników Projektu o współfinansowaniu szkolenia/kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

12. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, tj. sali szkoleniowej spełniającej zasady BHP, wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne odpowiadające potrzebom grupy docelowej. Sale odpowiednio wyposażone we wszystkie sprzęty i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zajęć, m.in. miejsca siedzące ( UP + osoba prowadząca zajęcia). Sala pozbawione barier architektonicznych i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w komputer, rzutnik itp. Sala zostanie odpowiednio oznaczone zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

13. Wykonawca zapewnia plac manewrowy w przypadku części 1 i 2.

14. Informowanie Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników, innego rodzaju problemach lub zaległościach.

15. Przesłanie w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia dokumentów potwierdzających ich odbycie.

16. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji szkolenia w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym unikanie podziału zawodów na zawody dedykowane stereotypowo.

17. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.

18. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (np. dojazd, nocleg, itp.)

VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie.

2. Posiadają Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców z zakresu Prawa Jazdy kat. C i C+E (kurs łączony), T.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie/ kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu).

3. Zapewniają wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym minimum jednego trenera spełniającego poniższe wymagania:

a)       legitymujący się wykształceniem wyższym lub certyfikatami lub zaświadczeniami umożliwiającymi przeprowadzenie danego szkolenia w zakresie tematyki szkolenia,

b)       minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotu zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w Formularzu oferty w tabeli nr 1 musi wykazać, że trener, który będzie zobowiązany do prowadzenia szkolenia, spełnia warunki opisane powyżej. Przez dziedzinę równoważą rozumie się usługi o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki ww. Ponadto załącza CV trenera.

4. Dysponują potencjałem technicznym tj. placem manewrowym.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

5. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

6.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

7. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

UWAGA: Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Oferenta wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek,

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Należy do niej załączyć:

a)       Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji przedmiotu zamówienia (tabela nr 1 Formularza oferty) + dodatkowo CV poszczególnych osób (Załącznik nr 3) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym, zbieżnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

b)       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2);

c)       Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu);

d)       Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców z zakresu Prawa jazdy kat. C i C+E (kurs łączony), T (warunek weryfikowany na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu);

e)       Program szkolenia, uwzględniający opis szkolenia zawarty w zapytaniu (na końcu programu należy podać propozycję podręcznika/podręczników, które będą przydatne dla uczestników/uczestniczek szkolenia/kursu – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta,  a w przypadku osób samozatrudnionych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta powinna zawierać cenę brutto wyrażoną w złotych polskich obliczoną przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Cena brutto jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

8. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Weronika Wysmyk – Koordynatorka projektu - telefon (44) 647 48 08, e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

 

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a)       jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

b)       zostanie złożona po terminie składania ofert;

c)       nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga - 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

X. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w biurze Projektu Zamawiającego, tj.: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Plac Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski

- listownie pod w/w adres lub

-  e-mailem na adres w_wysmyk@kswp.org.pl

2. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2021. do godz. 09:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w biurze Projektu Zamawiającego lub listownie powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia  zapytanie ofertowe nr  3/RPLD.10.02.02-10-0018/18 –– projekt „Szansa na nowy start”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Zapytanie ofertowe nr 3/RPLD.10.02.02-10-0018/18 W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Oferent składa zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy.

Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do siedziby Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy.

5. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

6. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

XI. DODATKOWE INFORMACJE:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany
  lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc
  od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu) z zastrzeżeniem pkt.6
 6. Oferent przyjmuje do wiadomości, że jest świadomy, że wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu. W związku z powyższym odroczenie terminu zapłaty spowodowane opóźnieniem przekazania środków EFS
  z przyczyn niedotyczących Zamawiającego nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Oferenta odsetek za czas opóźnienia lub odszkodowania.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę
  w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku,
  gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 8. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.
 9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 10. Dokumenty osób/firm, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.
 11. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku nie przestrzegania przez Oferenta zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie;

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku realizowania przez Oferenta umowy niezgodnie z harmonogramem;

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku nie wykonywania przez Oferenta zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Oferenta;

e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Oferenta odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

f)  Zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Oferenta nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

XII.  Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 3/ RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 26.01.2021 r. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. ,, Szansa na nowy start” RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”; Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”; Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.
 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają
  z Wytycznych i zapytania ofertowego.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 5. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce