Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/8.5.4/2021

Data dodania: 29.01.2021 / Autor: Mateusz Kania

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55 , Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085, NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. Adres, pod którym należy składać oferty:

Biuro projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, III p., 25-516 Kielce

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczestników/uczestniczek szkolenia pn. „AutoCad I stopnia” (6 grup po 10 osób) realizowanego w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

Miejsce realizacji zajęć, miejsce dostarczenia poczęstunku:

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 (2 grupy po 10 osób) oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 (4 grupy po 10 osób)

Termin realizacji zlecenia: w okresie od 06.02.2021 r. do 31.03.2021 r., przez średnio 4 dni szkoleniowe na każdą grupę, głównie w soboty i niedziele. Realizacja usługi będzie się odbywała wg wcześniej ustalonego harmonogramu (na etapie podpisywania umowy).

Poczęstunek na zajęciach będzie obejmował dla każdej grupy szkoleniowej (10-osobowej) każdorazowo:

- napoje: woda mineralna niegazowana i gazowana o poj. 0,5 l (10 szt. po 5 szt. każda); sok o poj. 0,33 l o smaku pomarańczowym i jabłkowych (10 szt. po 5 szt. każdy); herbata czarna ekspresowa oraz owocowa w saszetkach ze sznurkiem po 10 szt. każdej (wraz z zapewnieniem papierowych kubeczków jednorazowych na ciepłe napoje o poj. 400 ml po 20 szt. i łyżeczek plastikowych 20 szt., cukru – białego i trzcinowego w saszetkach po 10 szt. każdy oraz cytryny);

- ciastka (rogalik typu croissant z nadzieniem lub mufinka 10 szt. oraz min. 6 rodzajów/paczek ciastek od 135 do 235g np. z kawałkami  czekolady, wafelki z różnym nadzieniem lub w czekoladzie, owsiane z czekoladą, biszkoptowe z galaretką i w czekoladzie, maślane lub inne ciastka kruche, z czekoladą itp.);

- kanapki (z szynką/serem/pastą jajeczną oraz warzywami – min. 3 np. sałata, ogórek, pomidor, papryka itp.; razem 10 szt.)

- owoce (2 rodzaje np. banan, jabłko, gruszka, pomarańcza, mandarynki itp. po 10 szt. każdy owoc, razem 20 szt.)

Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do przygotowania poczęstunku w formie „szwedzkiego stołu” z zapewnieniem zastawy stołowej tj.: talerza/patery na ciastka, misy/talerza na owoce, talerzyka na cytrynę – pokrojoną w plasterki, a także serwetek lub ręczników papierowych jednorazowych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy świeżych produktów, w przypadku pakowanych produktów z terminem ważności min. 6 miesięcy.

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, o ile posiada on uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

IV. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

„Formularz ofertowy” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

V.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty opakowań oraz dostawy na wskazane miejsce.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej
we wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

VI. KRYTERIA OCENY

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

Cena – 100%

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w biurze projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, al. IX Wieków Kielc 6/24-25 III p. 25-516 Kielce;

-    e-mailem na adres u_marciniak@kswp.org.pl

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 03.02.2021 r. do godz. 12.00

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

VIII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

3. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za realizację usługi wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od daty wystawienia faktury.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Urszula Marciniak – Koordynator projektu – telefon (41) 345 39 08.

IX.  Klauzula informacyjna

 

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.
  2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 3/8.5.4/2021 z dnia 29.01.2021 r.
  3.  Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).
  4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają
    z Wytycznych i zapytania ofertowego.
  5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
  6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1)         prawo dostępu do danych osobowych,

2)         prawo do sprostowania danych osobowych,

3)         prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)         prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6)         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7)         prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8)         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce