Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPSW.02.01

Data dodania: 08.02.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zapytanie ofertowe nr 3/RPSW.02.01 na zakup i dostawę zestawu sprzętu komputerowego i biurowego

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa: www.kswp.org.pl

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

5. Kategoria ogłoszenia

Dostawy

6. Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Sprzęt biurowy

Dostawy inne

7. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, miasto Końskie

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu sprzętu komputerowego i biurowego, na który złoży się następujący asortyment:

Część 1: Sprzęt komputerowy – zestaw (laptop, mysz bezprzewodowa, słuchawki) - ilość: 16 kompletów;

Część 2: Kufer na laptopy – ilość 2 szt.;

Część 3: Wielofunkcyjne urządzenie audio – ilość: 1 szt.;

Część 4: Urządzenie wielofunkcyjne – ilość: 1 szt.

III. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu sprzętu komputerowego i biurowego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu sprzętu komputerowego i biurowego, na który złoży się następujący asortyment:

Część 1: Sprzęt komputerowy – zestaw (laptop, mysz bezprzewodowa, słuchawki) - ilość: 16 kompletów;

Część 2: Kufer na laptopy – ilość 2 szt.;

Część 3: Wielofunkcyjne urządzenie audio – ilość: 1 szt.;

Część 4: Urządzenie wielofunkcyjne – ilość: 1 szt.

Wydatki ponoszone są w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typustart-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego asortymentu sporządzoną w języku polskim.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 30213100-6: Komputery przenośne

Kod CPV: 30237410-6: Myszka komputerowa

Kod CPV: 32342100-3: Słuchawki

Kod CPV: 48900000-7: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Kod CPV: 18924000-2: Kufry

Kod CPV: 32342000-2: Urządzenia głośnikowe

Kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe

6. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do 16.02.2018 r. do godziny 12.00. Podpisanie umowy winno nastąpić do 14 dni od daty wyboru Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

2. Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

3. Potencjał techniczny.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie ustala warunków udziału w tym zakresie.

VI. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

VII.      Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty wraz z dołączonymi załącznikami.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskaże całość lub część zamówienia, które chce zrealizować.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Do oferty należy dołączyć „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Oferta powinna być zgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, powinna być kompletna oraz posiadać wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki/oświadczenia.

6. Oferta jak i wszelkie oświadczenia/załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.

7. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.

8. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do 16.02.2018 r. do godziny 12.00.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Ofertę (składaną na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami) podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Decyduje data wpływu. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 3/RPSW.02.01”;

2) w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty) przesłać na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 3/RPSW.02.01”. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnień lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Wykonawcę.

XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VII zapytania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena – 70 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie za wykonanie zamówienia całkowitej ceny brutto wyrażonej w PLN. Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

Cena =  ──────────────────── x 70

Cena badanej oferty brutto

2) Gwarancja – 30 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie za wykonanie zamówienia terminu gwarancji liczonego w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

a)    gwarancja do 12 miesięcy – 10 pkt;

b)    gwarancja od 13 do 24 miesięcy – 20 pkt;

c)     gwarancja 25 miesięcy i powyżej – 30 pkt.

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

6. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena przeprowadzana będzie odrębnie dla każdej części zamówienia.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

9. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób przewidziany dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

11. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII.      Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.

XIII. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIV.   Wykaz załączników

Załącznik nr 1: Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: Formularz oferty.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 4: Wzór umowy.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce