Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika

Data dodania: 15.11.2012 / Autor: Mateusz Kania

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację kursu prawa jazy kategorii B i kategorii C

I.INFORMACJA OGÓLNA

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, zwane dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert na realizację kursu prawa jazy kategorii B i kategorii C, w związku z realizacją projektu "OD ROLNIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowanego w ramach priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Główny cel projektu to poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 dorosłych osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez udział tych osób w działaniach projektu.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie

 tel.41 372 14 55; fax. 41 372 14 56

 NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 strona internetowa: www.kswp.org.pl

 e-mail: kswp@kswp.org.pl

 III. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 20 uczestników szkolenia w dwóch edycjach oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 10 uczestników szkolenia w jednej edycji  w ramach projektu „OD ROLNIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA".

Ilość godzin szkolenia przypadających na każdego uczestnika szkolenia: to 60 godz. dla kat. B (w tym 30 godz. zajęć praktycznych, 30 godz. zajęć teoretycznych); 50 godz. dla kat. C (w tym 30 godz. zajęć praktycznych,
20 godz. zajęć teoretycznych).

Program szkolenia oferowany przez Wykonawcę powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

a) nazwa i zakres szkolenia

b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia

c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

d) cele szkolenia

e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej

f) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

g) sposób sprawdzania efektów szkolenia (wzór ankiety i zaświadczenia o ukończonym szkoleniu).

Zakres tematyczny programu szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Godzina szkolenia teoretycznego liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne licząc 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Godzina szkolenia praktycznego liczy 60 minut.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne może odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych oraz teoretycznych w soboty i niedziele.

Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne – odp. miasto Końskie lub Kielce, zajęcia praktyczne- woj. świętokrzyskie.

Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą omówienia zagadnień pod nadzorem wykładowców wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Część praktyczna musi opierać się na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników szkolenia.

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 przedmiot główny: 80423000-5 - usługi szkolenia zawodowego

 

3. Szczegółowy zakres usług został określony w załącznik nr 4.

 - Dopuszcza się złożenie oferty częściowej dotyczącej realizacji szkolenia na obszarze jednego z miast   wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 - Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zajęcia będą realizowane w następującym okresie:

  od XII 2012 r. do XII 2013 r.

 

VI. OBOWIĄZKI WYKNOWACY

 

 1. Oznakowanie pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL.
 2. Archiwizacja wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych
  z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r.
 3. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli realizacji kursu przez KSWP, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju).
 4. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia.
 5. Organizacja miejsca szkolenia i kadry szkolącej.
 6. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym dla wskazanej liczby osób zgodnie
  z założeniami projektu.
 7. Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.
 8. Dostarczenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru przez Uczestników projektu pomocy dydaktycznych.
 9. Dostarczenie nieodpłatnie 1 kompletu w/w materiałów przeznaczonych dla Uczestników Zamawiającemu dla celów dokumentacyjnych.
 10. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia ( listy obecności, dzienniki zajęć itp.), w tym kserokopii     dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia do Biura Projektu.
 11. Informowanie Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników projektu.
 12. Poinformowanie Uczestników przez prowadzącego zajęcia przed każdym ich rozpoczęciem, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Zorganizowanie oraz sfinansowanie badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do kursu prawa jazdy kat. B oraz prawa jazdy kat. C.
 14. Sfinansowanie ubezpieczenia NWW dla Uczestników projektu.
 15. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego.
 16. Wydanie zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).
 17. Zorganizowanie oraz sfinansowanie jednego egzaminu na prawo jazdy w WORD dla Uczestnika.
 18. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników kursów w trakcie trwania projektu.
 19. Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu, informowanie o współfinansowaniu ze środków EFS, przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia projektu w ramach POKL.
 20. Stosowanie zasady równości szans, w tym zasady równości płci.
 21. Współpraca z kadrą zarządzającą projektu.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin szkolenia oraz programu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku
  w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834).
 4. W okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie przynajmniej 3 kursy prawa jazdy
  kat. B oraz/lub 3 kursy prawa jazdy kat. C.
 5. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Zapewniają warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.

 

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  Wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia podlegają Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru (załącznik nr 1), ponadto należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)       Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego);

2)       Aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3)       Pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia.

4)       CV (załącznik nr 3) wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedze instruktorów.

5)       Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Wnioskodawcy.

6)       Oświadczenie zawierające informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych oraz posiadanych pojazdach.

7)       Program szkolenia.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony
  przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która może dotyczyć więcej niż jednej części.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora, dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych za zgodność
  z oryginałem.
 4. Oferta jest jawna za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji,
  że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

 X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje jak najniższa cena

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:

 Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

 do dnia 29.11.2012r. , do godz. 14:00

 z dopiskiem na kopercie: „Projekt "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika" – kurs prawa jazdy".

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Mirosław Czarnecki  

Małgorzata Ciaś

 XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania KSWP, do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić
od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Podobne aktualności

Nieczynne biuro KSWP w Końskich

22.06.2021

W dniu 23.06.2021 r. biuro KSWP w Końskich będzie nieczynne dla interesantów.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

21.06.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 16/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce