Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe - Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up

Data dodania: 10.11.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up”.

I.  Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa:http://www.kswp.org.pl

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki 

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:(41) 260 46 63

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców z zachowaniem zapisów,o których mowa w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

5. Kategoria ogłoszenia

Usługi

6. Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

7. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, miasto Końskie.

 

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń zamkniętychdla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Specjalistyczne szkolenia dla pracowników” realizowanego projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usługdla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskichIOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

III. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi 3 jednodniowe szkolenia zamknięte dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Efektem szkoleń będzie zdobycie przez ich uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie:

 • e-administracji,
 • działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
 • doradztwa proinnowacyjnego.

IV.   Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 3 jednodniowych szkoleń zamkniętych dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

4. Harmonogram realizacji zamówienia: realizacja usługi nastąpi najpóźniej do 22 grudnia 2017 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, o którym mowa w Ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543. z późn. zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4.

2. Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który posiada doświadczenie, przy czym warunekten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie trzech lat od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę szkoleniową w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (e-administracja lub działalność badawczo-rozwojowa lub doradztwo proinnowacyjne) potwierdzoną dokumentem, że usługi te wykonane zostały należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 5 wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi.

3. Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wypełni załącznik nr 6 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) i wykaże w nim, że kadra prowadząca szkolenie posiada:

 • wiedzę merytoryczną w zakresie tożsamym z przedmiotem szkolenia,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

2) Doświadczenie osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia stanowi jedno z kryterium wyboru Wykonawcy.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4.

VI. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

VII. Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII.    Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Wykaz zrealizowanych usług.
 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 6. Propozycja programu szkolenia.

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskaże całość lub część zamówienia, które chce zrealizować.
 2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa
  w pkt. VIII niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, powinna być kompletna oraz posiadać wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki/oświadczenia.
 4. Oferta jak i wszelkie oświadczenia/załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.
 5. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.

X. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do 20.11.2017 r. do godz.10.00.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Ofertę (składaną na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami) podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie. Decyduje data wpływu. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowegonr 1/RPSW.02.01”;

2) w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty) przesłać na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 1/RPSW.02.01”. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści jego oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

XI.  Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym oraz merytorycznym.

2. Kryteria formalne

 1. Oferta sporządzona została w sposób czytelny;
 2. Ofertę złożono w wyznaczonym terminie;
 3. Ofertę złożono we właściwym miejscu;
 4. Wykonawca spełnia wymagane warunki stawiane w zapytaniu;
 5. Wykonawca złożył „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi załącznikami podpisane przez upoważnioną osobę.

3. Kryteria merytoryczne. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

1) Kryterium 1 (C-cena): całkowita cena netto za wykonanie zamówienia podana w PLN - waga kryterium 70 pkt. Liczba możliwych do uzyskania punktów mieści się w skali od 0 do 70 punktów. Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto

C =  ──────────────────── x 100 x 70%

Cena badanej oferty netto

 

2) Kryterium 2 (D-doświadczenie): doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga kryterium 30 pkt. Liczba punktów w kryterium przyznawana będzie na podstawie doświadczenia osoby/osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia. Ocenie podlegać będzie ilość zrealizowanych grupowych szkoleń związanych z tematyką przedmiotu zamówienia w okresie 3 ostatnich lat, liczonych od dnia złożenia oferty. Liczba możliwych do uzyskania punktów mieści się w skali od 0 do 30 punktów. Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

 • prowadzenie 1 szkolenia (zgodnie z przedmiotem zamówienia) – 0 pkt,
 • prowadzenie 2-3 szkoleń (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt,
 • prowadzenie 4-6 szkoleń (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 20 pkt,
 • prowadzenie 7 i więcej szkoleń (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 30 pkt.

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w podanych wyżej kryteriach (C-cena, D-doświadczenie).

5. Ocena przeprowadzana będzie odrębnie dla każdej części zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie projektu na realizację przedmiotu zamówienia.

XII.  Warunki zmiany umowy

 1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 3. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, o ile konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 5. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.
Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce