Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe - Wykładowca projekt

Data dodania: 28.08.2014 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją projektu „niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza wykładowców do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć określonych w pkt 2 na szkoleniu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym” dla grupy 12 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64 lat, zamieszkałych na terenie powiatu szydłowieckiego.

1. Zamawiający

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 160 godzin dydaktycznych szkolenia z zakresu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym” w tym:

I część - 112 godzin teorii z zakresu z zakresu organizacji pracy sprzedawcy, obsługi klienta i technik sprzedaży;

 II część - 8  godzin teorii z zakresu przepisów BHP;

III część - 16 godzin teorii z zakresu minimum sanitarnego;

IV część - 24 godziny z zakresu obsługi kasy fiskalnej i terminalu płatniczego.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

3. Zakres tematyczny zajęć:

Tematyka prowadzonych zajęć obejmować będzie co najmniej poniższe zagadnienia związane z pracą na stanowisku sprzedawcy  m.in. z zakresu: organizacji pracy, podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimum sanitarnego, zagrożeń wypadkowych oraz postępowania w przypadku pożaru, technik skutecznej sprzedaży, rozpoznawania potrzeb i postępowania z klientem, zasad udzielania reklamacji, obiegu dokumentów, obsługi kasy fiskalnej (raportowanie kodów, sporządzanie raportów: dziennych, dotyczących obrotów, raportów fiskalnych), itp.

4. Termin realizacji zajęć oraz łączna ilość godzin

Poniżej przedstawiamy planowane terminy zajęć:

Część I

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

23.09.2014

24.09.2014

25.09.2014

26.09.2014

29.09.2014

30.09.2014

01.10.2014

02.10.2014

03.10.2014

06.10.2014

07.10.2014

08.10.2014

09.10.2014

10.10.2014

 

14 dni

 12 uczestników 

112 godz.

zajęcia  teoretyczne
z zakresu organizacji pracy sprzedawcy, obsługi klienta i technik sprzedaży

 

Część II i III

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

18.09.2014

19.09.2014

22.09.2014

 

3 dni

12 uczestników 

24 godz.

zajęcia  teoretyczne
z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimum sanitarnego na stanowisku sprzedawcy

 

 

 

Część IV

Ilość dni

Ilość uczestników szkolenia

Łączna ilość godzin

Rodzaj zajęć

13.10.2014

14.10.2014

15.10.2014

3 dni

12 uczestników

24 godz.

obsługa kasy fiskalnej
 i terminalu płatniczego

 

 

5. Miejsce realizacji usługi:

Usługa będzie realizowana na terenie miasta Szydłowiec woj. mazowieckie. W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach dopołudniowych (między 8:00 a 16:00).

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

7. Wymagania - Wykładowca:
- powinien posiadać wyższe wykształcenie;

- powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zapytania ofertowego;

- przeprowadził w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 szkolenia w podobnym zakresie.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. przygotowania szczegółowego programu szkolenia i przesłanie do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 7 dni  przed szkoleniem,
  2. merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych 
    z Zamawiającym. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą: prezentacja, przykładowe druki, itp.
  3. przekazania prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym na 3 dni przed szkoleniem, a jej ostateczna wersja (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego) ma być dostępna na 1 dzień przed szkoleniem (w wersji elektronicznej),
  4. przeprowadzenie zajęć;
  5. opracowanie i przeprowadzenie Pre i Post testów dla Uczestników Projektu.

8. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100%;

9. Warunki udziału:

Do oferty należy dołączyć:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje,  kserokopie świadectw pracy, umów itp.). 

- CV wykładowcy, wykaz zrealizowanych usług,

W odpowiedzi na zapytanie proszę zawrzeć informacje o oferowanej wysokości wynagrodzenia – należy podać cenę brutto brutto w złotych za przeprowadzenie 1 godziny dydaktycznej zajęć

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście do dnia 12.09.2014 r.
do godziny 10:00 na adres: Biuro Projektu 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3H.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.09.2014 r., a wyłoniony Wykładowca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dodatkowych informacji udziela Iwona Wojcieszak – Asystentka Koordynatora Projektu, tel.  48 617 13 49.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

 

11. Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

 

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce