Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Efektywny Handlowiec - postepowanie reklamacyjne, konstruowanie umów, warunków dostaw, a także reguł handlowych INCOTERMS 2020 – szkolenie on-line

Nabór otwarty
Krótka charakterystyka szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną w pracy na stanowiskach handlowca. Zapoznają się z tematyką reklamacji i odpowiedzialności w przewozach krajowych i międzynarodowych. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę z tematyki umów handlowych oraz programem INCOTERMS 2020. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte umiejętności w pracy.

 

Termin szkolenia: maj 2021

Cena za szkolenie: 1 162,00 zł

Cel szkolenia

Program szkolenia pozwala na zapoznanie się i poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej sprzedaży

Miejsce realizacji

On-line

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie skutecznej sprzedaży

Dostępne formy wsparcia

Tematy zajęć obejmuje 14 godzin z zakresu:

1.Konstruowanie i sprawdzanie umów 

- przedmiot umowy (jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe) 

- prawa i obowiązki stron

-  modyfikacja umowy (prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks)

- załączniki (ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja)

- cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty 

- zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu) 

- klauzula poufności i arbitrażowa 

- terminy (m.in. realizacji umowy, płatności)

- kara umowna (zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej)

- odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie)

- zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka 

- wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umowy

-  odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy

- zabezpieczenia na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową)

- sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere) 

- klauzule w umowach

- na co należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu umowy

- problemy z realizacją umowy

2. Reklamacje

- terminy zgłaszania reklamacji, terminy wygaśnięcia reklamacji

- odpowiedzialność sprzedawcy, omówienie różnic  w aspekcie gwarancji i rękojmi

- właściwie przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego (czy klient musi posiadać: paragon, fakturę, opanowanie, kto ma dostarczyć towar i na czyj koszt,

- prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne

- odpowiedź na reklamacje

- wada fizyczna (przykłady)

- co można reklamować

  • Czy każda usterka może być podstawą reklamacji
  • Niezgodność z umową

- klauzule wyłączające lub ograniczające - aspekty praktyczne

- zawieranie umów z klientami w aspekcie reklamacji Znaczenie cennika, katalogu, reklamy - zastawienie pułapki na samego siebie

  • Bezpieczne skonstruowanie własnej oferty
  • Stworzenie własnego wzoru umowy i formularza - nowe uregulowania prawne
  • Wskazanie pułapek jakie może zawierać cudza oferta w obrocie B2B
  • Jak należy odpowiadać na cudze oferty; jak należy chronić własne interesy?
  • Jakie znaczenie ma odpowiedź : "tak, ale….."?

3. INCOTERMS 2020

- pojęcia podstawowe (dostawa, ryzyko, własność)

- zmiany i nowości w Incoterms 2020

- Analiza błędów, czyli najczęściej stosowane błędy (błędne stosowanie reguł, brak informacji, błędna interpretacja)

- warunki handlowe Incoterms 2020 (co regulują, płatności handlowe, odprawa celna eksportowa/importowa)

- reklamacje (umowa sprzedaży, umowa o przewóz, szkody w przewozie)

- dokładne omówienie poszczególnych formuł i reguł – ich stosowanie, podział, zalecenia i przeciwskazania

- poprzednie wersje Incoterms – zebranie różnic, czy można je stosować

- przykłady praktyczne i podsumowanie

- problematyczne pytania dotyczące Incoterms 2020

4. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)

- podstawy prawne

- zakres odpowiedzialności przewoźnika

- niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego

- kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (przy plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów)

- kary dla załadowcy, nadawcy

- umowa, a list przewozowy (m.in. błędy w umowach przewozu, w listach przewozowych, zasady wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych)

- przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych

- przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),

- postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),

- przykłady praktyczne


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce