Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Pożyczka Płynnościowa POIR dla MŚP woj. łódzkie, mazowieckie

dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa: mazowieckie i łódzkie

 

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa łódzkiego i mazowieckiego, informujemy, że nabór zostaje wstrzymany.

Informacje o aktualnie dostępnej pomocy związanej z Tarczą Antykryzysową dla MŚP są zamieszczone, również na stronach internetowych BGK.

KSWP informuje, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

W dniu 14 lipca 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Wdrożenia i Zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR.

Na podstawie zawartej umowy, z instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR, udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na województwa: mazowieckiego i łódzkiego.

Środki, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR dla województwa mazowieckiego i łódzkiego to kwota  21 000 000,00 PLN

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub częściowo inwestycyjnych przedsiębiorstwa, nieopłaconych na dzień 1 lutego 2020, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,

6) bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Parametry pożyczek

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa,
ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy
o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć  15 mln złotych.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- woj. Mazowieckie:

WARSZAWA, ul. Żurawia 32/34, tel. 22 521 06 51, mail: warszawa@kswp.org.pl

SZYDŁOWIEC, ul. Staszica 3H, tel. 48 617 13 49, mail: szydlowiec@kswp.org.pl

- woj.  Łódzkie:

ŁÓDŹ: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, mail: lodz@kswp.org.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08/ 44 741 75 00 /44 741 75 01, mail: piotrkow@kswp.org.pl

 

 

Do pobrania:

Regulamin

Umowa pożyczki

Formularz wniosku o pożyczkę

Kwestionariusz osobisty

Biznes plan - pełna rachunkowość

Biznes plan - uproszczona rachunkowość

COVID-19-uproszczony formularz informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Komunikat Komisji Europejskiej

Obowiązek informacyjny

Upoważnienie do BIG

Karta Produktu

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

Rozliczenie pożyczki

Tabela opłat

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce