Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Regionalna Pożyczka Obrotowa

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego


Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków     w ramach Regionalnej Pożyczki Obrotowej, informujemy że w dniu 11 czerwca 2021 r. nabór zostaje wstrzymany.


KSWP w ramach zawartych z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego Umów Operacyjnych nr 1.RPO.002.02.2020.II.002  oraz 1.RPO.002.02.2020.II.003 realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Obrotowa utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki udzielonej Ostatecznemu Odbiorcy nie może przekroczyć 500 000,00 PLN

oprocentowanie:

Jednostkowe Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Okres spłaty pełnej kwoty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej Pożyczki.

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowaniu podlega kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe przedsiębiorstw sektora MŚP wynikające z prowadzonej działalności, w tym podatek od towarów i usług.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

- poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

 

Załączniki:

DOKUMENTY APLIKACYJNE

Formularz wniosku o pożyczkę

Biznes plan

Kwestionariusz osobisty

Obowiązek informacyjny RODO

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wielkości MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Upoważnienie BIG

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna


 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZASADY UDZIELANIA I OBSŁUGI POŻYCZEK

Regulamin naboru wniosków o pożyczkę

Regulamin Regionalna Pożyczka Obrotowa

Wzór umowy Regionalna Pożyczka Obrotowa

Komunikat Komisji Europejskiej

Tabela opłat


ROZLICZENIE

Szczegółowe zestawienie wydatków

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce