Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Regionalna Pożyczka Obrotowa (RPO WŁ 3)

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego

 

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 grudnia 2022 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.


Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków  w ramach Regionalnej Pożyczki Obrotowej, informujemy że w dniu 05 maja 2022 r. nabór zostaje wstrzymany.

 

              Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach udzielonego w dniu 31.03.2022 r. Prawa Opcji wynikającego z Umowy Operacyjnej nr 1.RPO.002.02.2020.II.002 zawartej z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego,  realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Obrotowa utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie. Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

 

Środki finansowe w ramach Opcji na Regionalną Pożyczkę Obrotową dla województwa Łódzkiego to 9 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

 

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Pożyczki to 500 000,00 PLN

 

oprocentowanie:

Jednostkowe Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Okres spłaty Pożyczki do 60 miesięcy.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Wydatkowanie środków  Pożyczki w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia jej wypłaty.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

 

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowaniu podlega kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe przedsiębiorstw sektora MŚP wynikające z prowadzonej działalności, w tym podatek od towarów i usług.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

 

a) obligatoryjne:

- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

 

b) fakultatywne:

- poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

 

Załączniki:

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE

Formularz wniosku o pożyczkę

Biznes plan

Kwestionariusz osobisty

Obowiązek informacyjny RODO

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wielkości MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Upoważnienie BIG

Klauzula informacyjna dla Odbiorców Ostatecznych

Klauzula informacyjna dla osób ustanawiających zabezpieczenie

 

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZASADY UDZIELANIA I OBSŁUGI POŻYCZEK

Regulamin naboru wniosków o pożyczkę

Regulamin Regionalna Pożyczka Obrotowa

Wzór umowy Regionalna Pożyczka Obrotowa

Komunika Komisji Europejskiej

Tabela opłat

Metryka Instrumentu Finansowego Regionalna Pożyczka Obrotowa

ROZLICZENIE

Szczegółowe zestawienie wydatków

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce