Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Usługa szkoleniowa

25 lat pracy – takim doświadczeniem wspieramy Państwa oferując kursy i szkolenia organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Modyfikujemy i dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. Proponujemy szkolenia dla wszystkich. Tak – dla wszystkich. Dla planujących rozwój - przedsiębiorców, dla poszukujących pracy bezrobotnych, dla seniorów szukających nowych wyzwań, dla placówek oświatowych i służby zdrowia a także organizacji samorządowych pragnących wzmacniać potencjał kadrowy.

Zarządzanie, rozwój działalności i kreowanie wizerunku to nasza specjalność. Proponujemy szkolenia otwarte – realizowane w formie kursów, treningów, warsztatów, na które może zapisać się każdy oraz zamknięte – dedykowane konkretnej firmie, obejmujące wybraną grupę osób.

Zachęcamy Państwa do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji, także w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Nie znalazłeś w ofercie szkolenia, które Cię interesuje? Zorganizujemy je specjalnie
dla Ciebie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

I. SZKOLENIA BEZPŁATNE

Dedykowane uczestnikom realizowanych projektów – szczegóły zakładka projekty

Szczegółowe informacje 41 260 46 43 

 1. Projektowanie i aranżacja ogrodów
 2. Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. II S
 3. Operator podestów ruchomych kat. IP
 4. Kurs stylizacji paznokci + prawo jazdy kat. B
 5. Specjalista ds. kadr i płac
 6. Kurs kat. C z kwalifikacją wstępną
 7. Magazynier - Operator wózków jezdniowych
 8. Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat. B
 9. Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kv
 10. Wizaż i stylizacja
 11. Cukiernik
 12. Kosmetyczka
 13. Pracownik administracyjno-biurowy                                                               

II. SZKOLENIA W RAMACH PAKIETU USŁUG PROINNOWACYJNYCH

Szczegółowe informacje 41 260 46 63

2.1    Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

-        Prace badawcze czy rozwojowe

-        Kryteria działalności badawczo-rozwojowej

-        Sposób dokumentowania wyników prac B+R

-        Zewnętrzne źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej

-        Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

2.2 Wdrażanie nowych rozwiązań procesowych, wprowadzanie innowacji produktowych

-        Definicja innowacyjności i dokumenty ją potwierdzające

-        Analiza potrzeb

-        Transfer technologii (nabycie patentów, know how, koszty nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup licencji)

-        Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (samodzielna realizacja prac badawczo-rozwojowych, zakup gotowych wyników B+R, zlecenie/współpraca z jednostkami zewnętrznymi)

-        Szacowanie przychodów i kosztów

2.3 Rachunkowość i sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej

-        Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych

-        Rozliczanie kosztów prac rozwojowych

-        Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych

-        Kapitalizacja prac rozwojowych (kryteria, moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji)

-        Wycena, utrata wartości prac rozwojowych

-        Plan prac badawczo-rozwojowych

-        Ewidencjonowanie kosztów prowadzonych prac rozwojowych

-        PNT-01 - Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

-        Zgłoszenia patentowe

-        Raport z przeprowadzonych prac B+R

2.4    Ochrona własności intelektualnej (prawa autorskie) i przemysłowej (ochrona: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych)

-        Prawa autorskie

-        Ochrona wynalazków

-        Ochrona wzorów przemysłowych

-        Ochrona wzorów użytkowych

-        Ochrona znaków towarowych

2.5    Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi

-        Zarządzanie innowacją

-        Współpraca przy wdrażaniu innowacji

-        Źródła finansowania

-        Modele pozyskiwania kapitału do tworzenia innowacji

-        Business Case - koszty i korzyści                                                                                                                       

III. SZKOLENIA ZAWODOWE

 1. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym + uprawnienia UDT
 2. Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV + uprawnienia SEP
 3. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- uprawnienia ADR  (kurs podstawowy+ cysterny)
 4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
 5. Spawanie metodą TIG 141-1
 6. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego
 7. Stylizacja paznokci

 

IV. KURSY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

 1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część I
 2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część II 

V.  SZKOLENIA Z KSIĘGOWOŚCI

 1. Kadry i płace od podstaw + program Płatnik
 2. Płace od podstaw. Obsługa programów Płatnik i Gratyfikant

VI.  KURSY KOMPUTEROWE

 1. Podstawy obsługi komputera i Internetu
 2. Podstawy obsługi komputera i Internetu dla seniorów
 3. Analiza i prezentacja danych – EXCEL, POWERPOINT  (kurs podstawowy)
 4. Analiza i prezentacja danych – EXCEL, POWERPOINT  (kurs średniozaawansowany)

Nie znalazłeś w ofercie KSWP szkolenia dla Siebie lub Twoich pracowników. Nic straconego KSWP wychodząc 

na przeciw oczekiwaniom klienta realizuje szkolenia dedykowane. Możesz zamówić szkolenie dostosowane do sprecyzowanych potrzeb Twojej firmy lub pracowników. Nie wiesz jak określić, jakie szkolenie wzmocni kapitał ludzki? Nasza współpraca może rozpocząć się od profesjonalnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych i wspólnego przygotowania programu. Dzięki temu przygotowany program i treści kształcenia są "szyte na miarę" Państwa wymagań i oczekiwań. Chcesz skorzystać i nie przepłacić? Specjaliści KSWP doradzą jak uzyskać dofinansowanie lub refundację na kursy, szkolenia a nawet studia – zadzwoń 41 260 46 43

Zachęcamy do kontaktów bezpośrednich z naszymi Specjalistami, którzy chętnie udzielą Państwu wyczerpujących informacji o proponowanych usługach szkoleniowych.

PROGRAMY SZKOLEŃ (KATEGORIE III-XI)

Nazwa szkolenia

Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym + uprawnienia UDT

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

25 godz.

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych oraz ich budowa

2. Rodzaje ładunków

3. Wiadomości z zakresu przepisów BHP

4. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed, po i w trakcie pracy wózkami

5. Wymiana butli gazowej

6. Dozór techniczny

Zajęcia praktyczne

10 godz.

Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym- załadunek i rozładunek towarów, operowanie  ładunkiem

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego- uprawnienia do kierowania wózkiem jezdniowym – uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV  + uprawnienia SEP

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

35 godz.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

2. Warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych

3. Montaż, zasady eksploatacji, konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych

4. Zabezpieczenia urządzeń i instalacji

5. Działanie prądu na organizm ludzki, ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1 KV

7. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich- tzw. uprawnienia SEP– uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- uprawnienia ADR 

 (kurs podstawowy+ cysterny)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne- kurs podstawowy

24      godz.

1. Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

2. Główne rodzaje zagrożeń- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa

3. Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,

4. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

5. Sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

6. Środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych

7. Manipulowanie i układanie sztuk przesyłki

8. Transport kombinowany

9. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych

10. Przejazd przez tunele

11. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna

12. Ochrona środowiska i kontrola przewozu odpadów

13. Czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc, zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, użycie sprzętu gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej)

Zajęcia teoretyczne- cysterny

16      godz.

1. Zachowanie się pojazdów na drodze  z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

2. Szczególne wymagania dotyczące cystern

3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania cystern, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski- uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym w cysternach (tzw. uprawnienia ADR) – uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

Nazwa szkolenia

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

25 godz.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas spawania

2. Zastosowanie elektryczności do spawania

3. Urządzenia spawalnicze- budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG

4. Charakterystyka spawania MAG- przebieg procesów spawania, typowe parametry

5. Materiały dodatkowe do spawania

6. Oznaczenie i wymiarowanie spoin

7.  Metody przygotowania złączy do spawania

8. Kwalifikowanie spawaczy

Zajęcia praktyczne

120 godz.

Praktyczna nauka spawania MAG

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Komisję Spawalniczą, nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  (Świadectwo Egzaminu Spawacza+ Książka Spawacza) – egzamin w cenie kursu

 

Nazwa szkolenia

Spawanie metodą TIG 141-1

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

134 godz.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego (przeprowadzane są zgodnie z normą EN ISO 9606-1 przed komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje w/w uprawnienia w postaci książeczki spawacza oraz certyfikatu.

 • Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
 • Urządzenia spawalnicze.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
 • Materiały dodatkowe do spawania.
 • Spawanie w praktyce.
 • Oznaczenia i wymiarowanie spoin.
 • Metody przygotowania złączy do spawania.
 • Kwalifikowanie spawaczy.
 • Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG..
 • Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny i ćwiczenia.

Egzamin zewnętrzny

Praktyczny i teoretyczny egzamin państwowy (przeprowadzane zgodnie z normą EN ISO 9606-1 przed komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa).

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje w/w uprawnienia w postaci książeczki spawacza oraz certyfikatu.

 

Nazwa szkolenia

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

 1. Prawo cywilne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób
 2. Prawo handlowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób
 3. Prawo socjalne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób
 4. Prawo podatkowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób
 5. Dostęp do rynku w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób
 6. Normy prawne i techniczne aspekty działalności
 7. Bezpieczeństwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 8. Działalność  gospodarcza i zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa
 9. Zajęcia praktyczne rozwiązywanie testów i zadań

Egzamin

Egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego- uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Stylizacja paznokci

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

15 godz.

 1. Omówienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci.
 2. Przedstawienie chorób i schorzeń paznokci.
 3. Omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji.
 4. Przedstawienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów pomocniczych.
 5. Opis budowy paznokci naturalnych, przedstawienie różnych typów płytek.
 6. Poprawna terminologia i opis budowy paznokci przedłużonych w kształcie migdałka i owalnym.
 7. Poprawne podkładanie, przycinanie szablonu względem naturalnego paznokcia.
 8. Stylizacja paznokci przezroczystych, aplikacja koloru.
 9. Stylizacja paznokci z malowaną końcówką french.
 10. Nauka aplikacji żelu techniką naprzemienną.
 11. Przeprowadzenie zabiegu uzupełniania.
 12. Nauka poprawnego piłowania.
 13. Zastosowanie frezarki przy przygotowaniu i opracowywaniu paznokci.

 

Nazwa szkolenia

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część I
(
dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

45 godz.

1. Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi

2. Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

3. Zasady i tryb wystawiania recept

4. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

Zajęcia praktyczne

20 godz.

Staż z zakresu praktycznego ordynowania leków  i wypisywania recept

Egzamin wewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez komisje wyznaczoną przez organizatora kształcenia- egzamin wliczony w cenę kursu

 

Nazwa szkolenia

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część II
(
dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwo lub pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

30 godz.

1. Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych

2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

3. Zasady i tryb wystawiania recept

4. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

Zajęcia praktyczne

14 godz.

Staż z zakresu praktycznego ordynowania leków  i wypisywania recept

Egzamin wewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez komisje wyznaczoną przez organizatora kształcenia- egzamin wliczony w cenę kursu

 

Nazwa szkolenia

Kadry i płace od podstaw + program Płatnik

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

64 godz.

1.  Obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników

2. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy

3. Wykonywanie pracy w porze nocnej

4. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy

5. Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy

6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

7. Rozliczenia publicznoprawne

8. Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

9. Rozwiązanie stosunku pracy

10. Obsługa programu „Płatnik”

 

Nazwa szkolenia

Place od podstaw. Obsługa programów Płatnik i Gratyfikant

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

48 godz.

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 2. Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
 3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze - ujęcie składkowe i podatkowe
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych
 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 6. Obsługa programu Płatnik
 7. Obsługa programu Gratyfikant

 

Nazwa szkolenia

Podstawy obsługi komputera i Internetu

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

30 godz.

1. Wstęp do pracy na komputerze, rozpoznawanie podstawowych części komputera

2. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

3. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami.

4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

  

Nazwa szkolenia

Podstawy obsługi komputera i Internetu dla seniorów

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

30 godz.

1. Wstęp do pracy na komputerze, rozpoznawanie podstawowych części komputera

2. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

3. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami.

4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 

Nazwa szkolenia

Analiza i prezentacja danych – EXCEL, POWERPOINT (kurs podstawowy)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

16 godz.

Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel

 • Podstawowe pojęcia
 • Podstawowe informacje o paskach menu
 • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
 • Nawigacja między skoroszytami
 • Nawigacja w arkuszu
 • Kolumny i wiersze
 • Zaznaczanie komórek

 Tworzenie i edycja wprowadzeń

 • Wprowadzanie danych w komórkach
 • Kopiowanie obszarów
 • Kopiowanie i przemieszczanie danych
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Zmiana i ukrywanie danych

 Operacje na pliku

 • Zapisywanie skoroszytu
 • Charakterystyka plików w MS Excel 2007
 • Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersji MS Excel

 Wprowadzanie formuł w arkuszu

 • Budowa formuły
 • Odwoływanie się do innych komórek
 • Podstawowe operatory w formułach
 • Tworzenie formuł
 • Przykłady zastosowania formuł
 • Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi
 • Przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas
 • Zamiana formuł na wartości liczbowe

 Odwołania w arkuszach

 • Odwołania względne
 • Odwołania bezwzględne
 • Odwołania mieszane
 • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

 Połączenia między arkuszami

 • Połączenia między arkuszami
 • Połączenia między skoroszytami

 Wprowadzanie funkcji

 • Pojęcie funkcji
 • Główne typy funkcji
 • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
 • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
 • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
 • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
 • Inne przykłady funkcji

 Formatowanie arkuszy

 • Narzędzia formatowania komórek
 • Format wprowadzanych danych
 • Obramowania i cieniowania
 • Wyrównania
 • Linie siatek
 • Formatowanie warunkowe – przykłady

 Wyszukiwanie danych

 • Sortowanie danych
 • Podstawowe zastosowanie autofiltra

 Wykresy

 • Główne typy wykresów
 • Tworzenie wykresów
 • Elementy wykresu
 • Modyfikacja wykresów

 Elementy graficzne – podstawowe zastosowania

 • Wstawianie elementów graficznych
 • Diagramy blokowe

 Drukowanie

 • Drukowanie arkuszy
 • Drukowanie obszarów nieciągłych
 • Podgląd podziału stron

 Operacje na oknach arkusza

 • Blokowanie komórek
 • Podział okna

 Zarządzanie arkuszami

 • Zabezpieczenia zeszytów hasłami
 • Zastosowanie podsumowania w zeszytach

 Przedstawienie danych biznesowych z Excela w Power Point

 • Osadzanie wykresów i tabel
 • Import danych z programów MS Excel
 • Tworzenie łączy aktualizujących dane Excel via PowerPoint
 • Animowanie i formatowanie wykresów i tabel.
 • Tworzenie schematów organizacyjnych

 

 

 

 

Nazwa szkolenia

Analiza i prezentacja danych – EXCEL, POWERPOINT (kurs średniozaawansowany)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

16 godz.

Zaawansowana edycja danych

 • Wklejanie specjalne
 • Transpozycja
 • Ukrywanie danych

 Menadżer nazw

 • Zastosowanie obszarów
 • Operacje na obszarach

 Śledzenie błędów w Excelu

 Zaawansowane formatowanie danych

 • Formaty użytkownika
 • Formatowanie warunkowe
 • Konspekty

 Poprawność danych

 • Walidacja liczbowa, tekstowa
 • Listy wartości

 Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji

 • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI
 • Przykłady funkcji zagnieżdżonych
 • Funkcje daty i czasu, np.: NETWORKDAYS, WORKDAY, DZIŚ, TERAZ, YEARFRAC, WEEKNUM
 • Funkcje matematyczne: ZAOKR, ILOCZYN, SUMA.JEŻELI i inne
 • Funkcje tekstowe – przykłady
 • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ
 • Funkcje informacyjne – przykłady
 • Formuły tablicowe

 Tworzenie wykresów

 • Tworzenie zaawansowanych wykresów
 • Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

 Filtry zaawansowane

 • Metody filtrowania danych
 • Filtry zaawansowane
 • Stosowanie warunków filtra
 • Widoki niestandardowe – zastosowanie w filtrach

 Praca z bazami danych

 • Reguły tworzenia bazy danych
 • Tworzenie bazy danych w arkuszu
 • Użycie formularza do operacji na rekordach

 Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Rejestrowanie makr
 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków
 • Edytor VBA – widok makr
 • Rodzaje makr
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA

 Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych

 Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Pojęcie tabeli przestawnej
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Szkielet tabeli przestawnej
 • Modyfikacje tabel przestawnych
 • Obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Raporty tabeli przestawnej

 Analiza symulacji

 • Zastosowanie scenariuszy
 • Szukaj wyniku

 Importowanie i eksportowanie danych

 • Importowanie danych z innych aplikacji
 • Eksportowanie danych do innych aplikacji

 Elementy graficzne – obrazy danych

 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych

 Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia zeszytów hasłami
 • Zastosowanie podsumowania w zeszytach

 Przedstawienie danych biznesowych z Excela w Power Point

 • Osadzanie wykresów i tabel
 • Import danych z programów MS Excel
 • Tworzenie łączy aktualizujących dane Excel via PowerPoint
 • Animowanie i formatowanie wykresów i tabel.
 • Tworzenie schematów organizacyjnych 

 

 


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 17.09.2021 r.

17.09.2021

dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. B” (kody CPV: 80500000-9; 80411000-8)

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce