Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Bezrobocie? Nie, dziękuję!

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Bezrobocie? Nie, dziękuję!” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. ”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz społecznej 72 osób długotrwale bezrobotnych, w wieku od 15 do 30 oraz powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego  poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (doradztwie, szkoleniach oraz stażach zawodowych).

Miejsce realizacji

Województwo Świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 72 osoby długotrwale bezrobotne, w wieku od 15 do 30 oraz powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego (43 kobiety i 29 mężczyzn)

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – tematyka: zwiększanie samooceny i wiary we własne możliwości; określenie umiejętności i diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD dla każdego uczestnika.
 2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, sposoby kontaktu
  z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych, długotrwale bezrobotni w wieku 15-17 zapoznani zostaną z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania młodocianych.
 3. Grupowe Doradztwo Zawodowe - tematyka: adaptacja do warunków pracy, sposoby integracji
  ze współpracownikami, praca w grupach, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, transfer wiedzy i  doświadczenia zawodowego itp. 
 1. Szkolenia:
 1. Telemarketer z profesjonalną obsługą klienta (90 godz.)- szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę z zakresu skutecznych technik telemarketingu oraz profesjonalnej obsługi klienta.
 2. Operator wózków jezdniowych z elementami towaroznawstwa + uprawnienia UDT (122 godz.) - szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne, dotyczące zagadnień
  z dziedziny towaroznawstwa i obsługi wózków widłowych. Druga część to zajęcia praktyczne
  z zakresu jazdy wózkiem jezdniowym. Szkolenie kończy się egzaminem. W rezultacie pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymają uprawnienia kwalifikacyjne.
 3. Pracownik do spraw zaopatrzenia + certyfikat ECDL Start (150 godz.) - szkolenie składa
  się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia obejmujące zagadnienia związane z zaopatrywaniem firmy w towary i usługi niezbędne do prowadzenia działalności. Podczas drugiej części kursu uczestnicy zdobędą wiedzę  z zakresu czterech modułów ECDL, co wpłynie na podniesienie ich kompetencji
  w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie Start.
 1. Dziewięciomiesięczne staże zawodowe.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- catering i serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro KSWP w Końskich

Małgorzata Ciaś – 41 260 46 42

Barbara Kulbicka – 41 260 46 41

Biuro KSWP w Kielcach

Iwona Klimczyk – 41 343 17 80

UWAGA

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz minimalnych wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w dokumentach do pobrania.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej!

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk – ogłosiło nabór wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości do 65 tys....

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce