Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Czas na zmiany

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiaty przemyski, powiat m. Przemyśl.

Cel projektu

Celem głównym projektu „Czas na zmiany” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych 

Miejsce realizacji

Powiat przemyski i powiat m. Przemyśl.

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 60 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących powiat przemyski, powiat miasta Przemyśl.

Dostępne formy wsparcia

Poradnictwo zawodowe.

Podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym/psychologiem opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, wykorzystane zostaną  standaryzowane metody ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, zbadane zostaną zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczestników/czek. Uczestnicy/czki uświadomią sobie swoje predyspozycje oraz mocne i słabe strony. Określone zostaną przeszkody utrudniające aktywizację  zawodową oraz działania wspierające ich eliminacje. Wyznaczone zostaną nowe cele zawodowe itp.

Podczas zajęć grupowych omówiona zostanie rozmowa rekrutacyjna, przygotowane zostaną CV i listy motywacyjne (każdy/a uczestnik/czka otrzyma CV w wersji papierowej -3 szt. i elektronicznej). Przewidziane są: nauka autoprezentacji, zapoznanie z nowymi standardami pracy, wykorzystanie internetu, telefonu oraz innych narzędzi do poszukiwania pracy, budowanie i wykorzystywanie siatki kontaktów, równość płci, równanie szans K +M na rynku pracy itp.

 Szkolenia.

Przeprowadzone zostaną 4 szkolenia. Każdy uczestnik projektu będzie miał do wyboru jedno ze szkoleń:

1. Operator ładowarki,

2. Opiekun osób zależnych,

3. Magazynier -sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego,

4. Pracownik biurowy/sekretarz.

Staże

Każdy z uczestników projektu po ukończeniu szkolenia skierowany zostanie do odbycia sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

W ramach projektu zapewniamy:

- ubezpieczenie

- materiały szkoleniowe,

- catering/serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu,

- opiekę nad osobą zależną.

Szczegółowych informacji udzielają :

  • Anna Majewska – Stelmasik           tel.: 0 41 249 03 61
  • Daniel Smuczek                            tel.: 0 600 294 594
  • Lucyna Maślany                            tel.: 0 600 294 594

 Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej!

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk – ogłosiło nabór wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości do 65 tys....

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce