Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Dobry zawód – pewny start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Dobry zawód – pewny start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 1 stopniaw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 24 roku życia), zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 100 osób bezrobotnych:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- będących w wieku między 15 a 24 rokiem życia.

Dostępne formy wsparcia

I. Warsztaty z psychologiem

Moduł 1. Indywidualne konsultacje z psychologiem ukierunkowane na określenie mocnych i słabych stron charakteru uczestników oraz ich potrzeb edukacyjnych dotyczących udziału w projekcie. Podczas spotkań z psychologiem beneficjenci motywowani będą do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz aktywnego angażowania się w działania projektu.

Moduł 2. Grupowy trening umiejętności interpersonalnych obejmujący tematykę nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania relacji z otoczeniem przy zachowaniu zasad współżycia społecznego. Uczestnicy zapoznani zostaną z technikami panowania nad stresem i zachowania w sytuacjach konfliktowych (asertywność), sposobami wzmacniania siły i odporności psychicznej – nabędą również umiejętności autoprezentacji.

II Warsztaty z doradcą zawodowym

Moduł 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ukierunkowane na określenie uzdolnień uczestników, diagnozę ich możliwości i predyspozycji zawodowych, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia – wyznaczenie działań zmierzających do ich niwelowania. Dla każdego uczestnika opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD). Uczestnicy w wieku 15 – 17 lat, zapoznani zostaną dodatkowo z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania osób młodocianych.

Moduł 2. Zajęcia grupowe „Skuteczność na rynku pracy” obejmujące tematykę uwarunkowań rynku pracy oraz sposobów kontaktowania się z potencjalnym pracodawcą. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), nauczą się jak odbywać rozmowy kwalifikacyjne. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące równości płci (promowanie rozdzielania obowiązków między kobiety i mężczyzn), zwalczania dyskryminacji na ryku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.

 III Szkolenia z następującego zakresu:

1. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre

2. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym

3. Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo – magazynowego

4. Przedstawiciel handlowy z elementami telepracy i prawem jazdy kat. B

5. Pracownik małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingiem

Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym wybranym szkoleniu z powyższej tematyki.

 IV Staże zawodowe – każdy z uczestników projektu po ukończeniu szkolenia skierowany zostanie do odbycia sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

 

 W ramach projektu zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- catering,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Powiat konecki:   Iwona Zbróg 41 375 15 55/56

                           Anna Andruszkiewicz 41 375 14 55/56

Powiat skarżyski:  Iwona Wojcieszak   41 251 24 32

 Projekt „Dobry zawód – pewny start” przyczynia się do ograniczenia nierówności płci oraz dba o rozwijanie w równym stopniu umiejętności kobiet i mężczyzn.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zmiana godzin pracy biura Skarżysko Kamienna

22.07.2021

W dniu 23.07.2021 biuro w Skarżysku Kamiennej będzie czynne od godziny 10.30

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce