Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Kierunek - aktywność

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej w regionie, poprzez wsparcie 70 osób (30 Kobiet i 40 Mężczyzn), zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Dostępne formy wsparcia

 Projekt zakłada realizację dwóch ścieżek:

ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIA skierowana do 12 Kobiet i 18 Mężczyzn

Działania w ramach ścieżki przekwalifikowania obejmują:

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne – zwiększenie motywacji do działania, odnalezienia się w nowym otoczeniu itp.

- Indywidualne poradnictwo i grupowe poradnictwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Aktywności Zawodowej.

- Zawodowe szkolenia przekwalifikowujące (szkolenia ustalone na podstawie potrzeb grupy w oparciu o wykaz zawodów deficytowych).

- 9-miesięczne staże zawodowe dla 20 os.

ŚCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIA skierowana do 18 Kobiet i 22 Mężczyzn.

Działania w ramach ścieżki samozatrudnienia:

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne – zwiększenie motywacji do działania, odnalezienia się w nowym otoczeniu itp.

- Wsparcie szkoleniowo - doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 35 osób: 40 000,00 zł - bezzwrotne wsparcie inwestycyjne, 1 000,00 zł / m-c - bezzwrotne wsparcie pomostowe udzielane przez 6 lub 12 m-cy.

Wkład własny uczestników/czek – min. 15% wydatków inwestycyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu: 

- Formularz rekrutacyjny do Projektu (odpowiednio dla ścieżki przekwalifikowanie i ścieżki – samozatrudnienie),

- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

- Kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu, 

Dokumenty dodatkowe:

- dla osób zwolnionych przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu:

- świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia,

- wypowiedzenie od pracodawcy (opcjonalnie),

- zaświadczenie z Urzędu  Pracy o posiadanym statusie na rynku pracy.

- dla osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

- zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy o wypowiedzeniu lub

- wypowiedzenie od pracodawcy                    

- dla osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

- zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy, w którym powinien być wskazany przewidywany termin rozwiązania stosunku pracy wraz z podaniem podstawy prawnej, ilość obecnie zatrudnionych pracowników oraz ilość zlikwidowanych stanowisk pracy w ciągu 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu potencjalnego uczestnika.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Końskie:
Klarysa Ferens
k_ferens@kswp.org.pl
41 260 46 61

Kielce:
Karolina Mońska
k_monska@kswp.org.pl
41 343 17 80

Pliki do pobrania


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce