Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

KIERUNEK – SAMOZATRUDNIENIE

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 84 osób (46 kobiet 38 mężczyzn) oraz finansowe 68 osób (38 kobiet  30 mężczyzn) w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Osoby fizyczne które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

1) osoby bezrobotne ( I, II profil pomocy), poszukujące pracy lub bierne zawodowo,

2) osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne ( I, II profil pomocy) oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni ( I, II profil pomocy), których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

Ponadto znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – przynależą do min. jednej z grup:

-  osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia ISCED 3 włącznie),

-  osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

-  osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu   niepełnosprawności,

- kobiety,

-  osoby po 50 roku życia

Dostępne formy wsparcia

-  Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,

-  Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł

-  Wsparcie pomostowe udzielane  w okresie do 12 miesięcy w formie:

- usług doradczo - szkoleniowych (pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji),

- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w wysokości 1 300,00 zł.

 Planowane efekty

-  Udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 84 osobom z województwa świętokrzyskiego (46 kobiet  i 38 mężczyzn)

-  Udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego 68 osobom z województwa świętokrzyskiego (38 kobiet i 30 mężczyzn) w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 3 244 499,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 757 824,66 zł

Proces rekrutacji rozpocznie się od 10.10.2016 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 21.10.2016 r. do godz. 15.00.

Informacje na temat wymagań jakie muszą spełniać kandydaci, procesu rekrutacji oraz warunków udzielania wsparcia w ramach projektu zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Końskie

Klarysa Ferens

41 260 46 62

k_ferens@kswp.org.pl

Kielce

Norbert Górecki

41 260 46 63

n_gorecki@kswp.org.pl

Pliki do pobrania


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biuro KSWP w Końskich

22.06.2021

W dniu 23.06.2021 r. biuro KSWP w Końskich będzie nieczynne dla interesantów.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce