Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej niepracujących kobiet, zamieszkałych na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego i ostrowieckiego, a także wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy oraz przełamanie biernej postawy społecznej.

Miejsce realizacji

Powiat konecki, skarżyski i ostrowiecki

Grupa docelowa

Niepracujące kobiety

Dostępne formy wsparcia

Doradztwo zawodowe (Indywidualne oraz grupowe), podczas którego opracowane zostaną IPD mające na celu  identyfikację potrzeb kobiet objętych wsparciem oraz zmotywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w projekcie;


Warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 
obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, a także naukę wykorzystywania Internetu oraz telefonu 

do poszukiwania zatrudnienia;


Warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych
 - przeprowadzone przez psychologa. Celem ich będzie rozwój umiejętności takich jak: asertywność, komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;


Szkolenia z następującego zakresu:

- Pracownica administracyjno - biurowa (120 godz.)

- Opiekunka domowa (160 godz.)

- Kobieta – efektywny handlowiec (120 godz.)

- Przedstawicielka handlowa + prawo jazdy kat. B (120 godz.)


Sześciomiesięczne staże zawodowe
 dla 56 kobiet, umożliwiające uczestniczkom projektu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

 

Projekt obejmie wsparciem łącznie 210 kobiet:

- pozostających bez zatrudnienia,

- zamieszkujących powiat konecki, skarżyski, ostrowiecki.

 
Priorytetowo w projekcie traktowane będą:

            - kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

            - kobiety do 25 oraz powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe oraz bezpłatną opiekę nad osobami zależnymi.

 

Szczegółowych  informacji udzielają:

Powiat konecki:        Anna Pasieka                          41 375 14 55/56

                              Iwona Klimczyk                        41 375 14 55/56

Powiat skarżyski:      Sebastian Wyborski                  41 251 24 32  

Powiat ostrowiecki:    Edyta Banaczkowska                 41 249 03 61/62


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej!

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk – ogłosiło nabór wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości do 65 tys....

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce