Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

SAMOZATRUDNIENIE – przepis na sukces

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) oraz udzielenie 78 os. (47 kobiet i 31 mężczyzn) wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Osoby fizyczne które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, nieposiadające zatrudnienia (tj. osoby zarejestrowane jako bezrobotne dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy; osoby poszukujące pracy, bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, przynależące do jednej z poniższych grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia ISCED 3 włącznie),

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dostępne formy wsparcia

- Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,

- Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000,00 zł

-  Wsparcie pomostowe udzielane  w okresie do 12 miesięcy w formie:

- usług doradczo - szkoleniowych (pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji),

- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w wysokości 800,00 zł.

Planowane efekty:

- Udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 96 osobom z województwa świętokrzyskiego (58 kobiet  i 38 mężczyzn)

- Udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego 78 osobom z województwa świętokrzyskiego (47 kobiet i 31mężczyzn) w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 3 105 548,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 639 716,27 zł

Proces rekrutacji rozpocznie się od 22.03.2016 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 05.04.2016 r. do godz. 15.00.

Informacje na temat wymagań jakie muszą spełniać kandydaci, procesu rekrutacji oraz warunków udzielania wsparcia w ramach projektu zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Końskie:

Klarysa Ferens

k_ferens@kswp.org.pl

41 260 46 61

Kielce:

Karolina Mońska

k_monska@kswp.org.pl

41 343 17 80

Staszów:

Barbara Bednarczyk

b_bednarczyk@kswp.org.pl

tel: 15 864 53 71


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w ramach...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce