Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Cel projektu

Projekt adresowany jest do osób fizycznych długotrwale bezrobotnych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Miejsce realizacji

Powiat konecki województwa świętokrzyskiego

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne długotrwale bezrobotne, które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiatu koneckiego województwa świętokrzyskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu zarejestrowane były w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) i złożyły dokumenty rekrutacyjne.

Preferencyjnie traktowane będą kobiety oraz osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.

Dostępne formy wsparcia

Do projektu zostanie zakwalifikowanych:

- 68 osób, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą.

W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

doradztwo oraz szkolenia („ABC Przedsiębiorczości") umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; wnioskowana wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od wskazanych potrzeb związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, jednak nie może przekroczyć 40 000,00 zł na jednego uczestnika projektu lub 20 000,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenia działalności w wyniki uczestnictwa w projekcie. Udzielone wsparcie nie może stanowić więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Liczba przewidzianych dotacji: 48.

wsparcie pomostowe w następującej formie:

- szkolenie „Aplikowanie o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości"

- usługi doradcze specjalistyczne,

- wsparcie pomostowe o charakterze finansowym przez okres do 6/do 12 miesięcy Wypłacane miesięcznie w kwocie 800,00 zł. Ma ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kosztów ZUS.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch naborach:

Proces rekrutacji rozpocznie się:

a) w dniu 10.09.2012 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 14.09.2012 r. do godz. 15.00. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w momencie wpłynięcia 2-krotnej liczby formularzy zgłoszeniowych w stosunku do liczby miejsc w danym naborze tj. 68. Następnego dnia po przekroczeniu tej liczby stosowana informacja będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej www.kswp.org.pl

b) w dniu 17.12.2012 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 21.12.2012 r. do godz. 15.00. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w momencie wpłynięcia 2-krotnej liczby formularzy zgłoszeniowych w stosunku do liczby miejsc w danym naborze tj. 68. Następnego dnia po przekroczeniu tej liczby stosowana informacja będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej www.kswp.org.pl


Szczegółowych informacji udzielają:

» Agnieszka Łyczek - Duda - 41 375 14 55

» Paweł Ostafijczyk - 41 375 14 55

 

 

 

Pliki do pobrania


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego przygotowania oraz dostawy poczęstunku dla 63 uczestników/uczestniczek szkoleń...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce