Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem, pozostających bez zatrudnienia.

Projekt „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy" przyczynia się do ograniczenia nierówności płci oraz dba o rozwijanie w równym stopniu umiejętności kobiet i mężczyzn.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 50 osób bezrobotnych:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- posiadających lekki bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności.


W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

- materiały szkoleniowe,

- catering i serwis kawowy,

- zwrot kosztów dojazdu,

- stypendium szkoleniowe i stażowe.

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe – ukierunkowane na określenie problemów osób niepełnosprawnych z akceptacją własnej niepełnosprawności oraz zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości uczestników projektu. W ramach zajęć przedstawione zostaną sposoby utrzymywania sprawności psychicznej i niwelowania problemów związanych z samoakceptacją. Ponadto sporządzona zostanie ocena indywidualnych predyspozycji zawodowych i zdolności psychofizycznych uczestników do podjęcia pracy (określenie uzdolnień i umiejętności beneficjentów), na podstawie której opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania dla każdej osoby niepełnosprawnej objętej wsparciem projektu.

II. Grupowe doradztwo zawodowe:

1. Moduł 1. „ABC rynku pracy" – tematyka z zakresu uwarunkowań rynku pracy: sposoby kontaktu z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych.

2. Moduł 2. „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy" – tematyka: korzyści pracodawców wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych, budowanie relacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, integracja ze sprawnymi współpracownikami, wymiana doświadczeń związanych z problemem niepełnosprawności i poszukiwaniem pracy, zwalczanie dyskryminacji niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podczas zajęć uczestnicy projektu zgłębią ponadto wiedzę na temat tego, jak rozmawiać z pracodawcą o swojej niepełnosprawności.

III. Szkolenia z następującego zakresu:

1. Sprzedawca – kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych

2. Administracyjno – biurowa obsługa firmy

3. Pracownik małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych

4. Komputerowa obsługa magazynu i sprzedaży hurtowej

IV. Dziewięciomiesięczne staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro KSWP Końskie:

Barbara Kulbicka 41 260 46 40 lub 41 375 14 55

Anna Pasieka 41 260 46 43 lub 41 375 14 55

Biuro KSWP Kielce:

Iwona Klimczyk 41 345 39 08 lub 41 343 17 80

UWAGA

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz minimalnych wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zmiana godzin pracy biura Skarżysko Kamienna

22.07.2021

W dniu 23.07.2021 biuro w Skarżysku Kamiennej będzie czynne od godziny 10.30

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce