Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Przełamać bariery

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiaty starachowicki oraz skarżyski województwa świętokrzyskiego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatów starachowickiego, skarżyskiego.

Miejsce realizacji

Powiat starachowicki i skarżyski.

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia

Dostępne formy wsparcia

I. Warsztaty z psychologiem

Moduł I. Grupowe warsztaty z psychologiem ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, budowanie relacji z otoczeniem przy zachowaniu zasad współżycia społecznego, Uczestnicy zapoznani zostaną z technikami panowania i zachowania w sytuacjach konfliktowych (asertywność), sposobami wzmacniania siły i odporności psychicznej nabędą również umiejętności autoprezentacji.

Moduł II. Indywidualne konsultacje z psychologiem ukierunkowane na określenie mocnych i słabych stron charakteru uczestników oraz ich potrzeb edukacyjnych dotyczących udziału w projekcie.

Podczas spotkań z psychologiem beneficjenci motywowani będą do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz aktywnego angażowania się w działania projektu.

II. Warsztaty z doradcą zawodowym

Moduł I. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym obejmujące tematykę zasad i prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, poznania własnych możliwości zawodowych oraz przełamanie barier bierności zawodowej. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych

(CV i list motywacyjny), nauczą się jak odbywać rozmowy kwalifikacyjne. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące równości płci (promowanie rozdzielania obowiązków między kobiety i mężczyzn), zwalczania dyskryminacji na rynku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Moduł II. Zajęcia grupowe „Warsztaty z nowoczesnych technik poszukiwania pracy".

Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi technikami poszukiwania pracy, poznają uwarunkowania rynku pracy, sposoby kontaktowania się z potencjalnym pracodawcą, sposoby wykorzystania internetu i telefonu do poszukiwania zatrudnienia.

Moduł III. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ukierunkowane na określenie uzdolnień uczestników, diagnozę ich możliwości i predyspozycji zawodowych, rozpoznanie barier utrudniających podjęcia zatrudnienia - wyznaczenie działań zmierzających do ich niwelowania. Dla każdego uczestnika opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD).

III Szkolenia z następującego zakresu:

1. Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.

2. Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo - magazynowego.

3. Pracownik małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingiem.

IV Staże zawodowe – każdy z uczestników projektu po ukończeniu szkolenia skierowany zostanie do odbycia czteromiesięcznego stażu zawodowego.

Projekt obejmie wsparciem łącznie 60 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia:

- zamieszkujących powiaty starachowicki oraz skarżyski województwa świętokrzyskiego;

- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym lub równoważne.

Szczegółowych informacji udzielają :

Powiat starachowicki:          Iwona Kubicka 41 275 35 45

Powiat skarżyski:                 Sebastian Wyborski 41 251 24 32Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce