Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZA PAN BRAT!

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZA PAN BRAT!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 60 osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo świętokrzyskie, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (poradnictwie, szkoleniach, stażach).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 60 osób pozostających bez zatrudnienia:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- posiadających lekki bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Dostępne formy wsparcia

I.  Indywidualne poradnictwo zawodowe – ukierunkowane na określenie problemów osób niepełnosprawnych z akceptacją własnej niepełnosprawności oraz zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości uczestników projektu. W ramach zajęć przedstawione zostaną sposoby utrzymywania sprawności psychicznej i niwelowania problemów związanych z samoakceptacją. Ponadto sporządzona zostanie ocena indywidualnych predyspozycji zawodowych i zdolności psychofizycznych uczestników do podjęcia pracy (określenie uzdolnień i umiejętności beneficjentów), na podstawie której opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania  (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej objętej wsparciem projektu.

II. Grupowe doradztwo zawodowe obejmujące tematykę z zakresu: uwarunkowania otwartego rynku pracy, sposoby kontaktu z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych, zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych itp.

III.  Szkolenia z następującego zakresu:

  1. Telemarketer z elementami obsługi komputera i Internetu
  2. Florysta z elementami dekoracji wnętrz i obsługą kas fiskalnych
  3. Pracownik ds. zaopatrzenia z obsługą komputera i Internetu

IV. Dziesięciomiesięczne staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

- materiały szkoleniowe,

- catering i serwis kawowy,

- zwrot kosztów dojazdu,

- stypendium szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowych informacji udzielają:

Powiat konecki:

Olga Ciszewska  41 260 46 40

Marta Strzelczyk 41 375 14 55

Powiat kielecki:

Iwona Klimczyk 41 343 17 80 lub 41 345 39 08

UWAGA

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można składać w Biurach Projektu (Końskie, ul. Staszica 2A oraz  Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24) od dnia 20.01.2014 r.

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w poniższych dokumentach
do pobrania. 


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR, informujemy, że o godzinie 10.15. nabór zostaje wstrzymany.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce