Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Projekt „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji

Krótka charakterystyka projektu

 

Projekt „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" realizowany  przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Sektor Edukacja dorosłych,  Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2015 r. - 31.05.2016 r.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte na stronie ponosi KSWP, a Komisja Europejska nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. 


Cel projektu

Celem Projektu jest nabycie i podniesienie przez Uczestników:

a)  umiejętności i kwalifikacji z zakresu organizacji dostosowanego do standardów ponadnarodowych procesu nauczania dorosłych ukierunkowanego na pobudzanie, rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości,

b)    wiedzy na temat kultur innych krajów i uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych mających wpływ na kształcenie,

c)   kwalifikacji w zakresie posługiwania się angielskim branżowym w zakresie edukacji dorosłych, a także:

d)    zwiększenie doświadczenia KSWP we współpracy międzynarodowej i prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu będzie 10 osób, które spełnią łącznie następujące warunki:

a)       są pracownikami KSWP zaangażowanymi w edukację dorosłych tj. osoby odpowiedzialne za             zarządzanie, przygotowanie, realizację szkoleń i projektów szkoleniowych,

b)       są trenerami/ konsultantami/ wykładowcami,

c)       posługują się angielskim na poziomie komunikatywnym,

d)       posiadają motywację do odbycia szkoleń w organizacjach przyjmujących (w Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Hiszpanii),

e)       zapoznają się i zaakceptują Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w niniejszym projekcie,

f)         dostarczą do siedziby KSWP dokumenty rekrutacyjne we wskazanym okresie rekrutacji,

g)       zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie,

h)       zawrą z KSWP umowy indywidualne i porozumienie o programie zajęć (określające konieczne do osiągnięcia docelowe efekty uczenia się, postanowienia dotyczące ich formalnego uznawania oraz wykaz praw i obowiązków każdej ze stron).

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację działań:

1.       przygotowawczych:

a)  2 szkolenia z angielskiego dla dwóch 5-osobowych grup (30godz./gr)

b) 1 szkolenie dla 10 uczestników projektu z przygotowania kulturowego (nt. kultury Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii - po 16 godz. nauki o każdym państwie tj. łącznie 48 godz. zajęć)

2.       w zakresie mobilności (po trzy wyjazdy dla każdej z dwóch 5-osobowych grup – łącznie 6 wyjazdów) tj.:

a)       2 wyjazdy do organizacji przyjmującej w Wielkiej Brytanii (7 dni/ gr)

b)       2 wyjazdy do organizacji przyjmującej w Włoszech (7 dni/ gr)

c)       2 wyjazdy do organizacji przyjmującej w Hiszpanii (7 dni/ gr)

Cel: odbycie przez uczestników projektu szkoleń (teoria + praktyka) z zakresu metod i technik kształcenia stosowanych w różnych krajach, wypracowanie dobrych praktyk i przeniesienia ich na Polski grunt.

3. następczych: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów 

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

a)    materiały szkoleniowe,

b)    ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu                            w zakresie mobilności,

c)    współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach        działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte przez uczestników kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów. 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

 Olga Ciszewska - Asystentka Kierownika Projektu                  tel.: (41) 260 46 40


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do 31.08.2022

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce