Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie

Krótka charakterystyka projektu

.

Cel projektu

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji pracowników KSWP (poprzez udział w zagranicznych mobilnościach) z zakresu skutecznych praktyk edukacyjnych, służących adaptacji językowej, kulturowej i społecznej cudzoziemców oraz zebranie informacji na temat efektywnych polityk migracyjnych stosownych w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy, posiadających korzystną strategię i znacznie dłuższą historię wspierania imigrantów oraz wdrożone skuteczne narzędzia praktyczne. W konsekwencji firma zestawi trzy różne systemy edukacji, będące częścią polityki migracyjnej zagranicznych państw, wybierze najlepsze rozwiązania i ukształtuje własne zaplecze adaptacyjne obcokrajowców, adekwatne do warunków panujących w kraju. Dodatkowo podejmowane w niniejszym projekcie działania będą miały na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat różnorodności społecznej i kulturowej, podniesienie ich kompetencji językowych oraz zwiększenie zdolności KSWP do wdrażania działań z dziedziny kształcenia na poziomie europejskim. Projekt wpłynie również na umiędzynarodowienie misji Stowarzyszenia, co stanowi konsekwentną kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych przez KSWP mających na celu profesjonalizację realizowanych działań edukacyjnych

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu będą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są pracownikami KSWP zaangażowanymi w strategiczny rozwój firmy i pracownikami zaangażowanymi
w proces edukacji dorosłych (w tym również trenerzy/ konsultanci/ wykładowcy)

b) posługują się angielskim na poziomie komunikatywnym

c) posiadają motywację do odbycia szkolenia w organizacji przyjmującej, a udział w projekcie odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju

d) zapoznają się i zaakceptują Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

e) dostarczą do siedziby KSWP wypełniony formularz zgłoszeniowy we wskazanym okresie rekrutacji

f) zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie

g) zawrą z KSWP umowy uczestnictwa  i porozumienie o programie mobilności (określające m.in. konieczne do osiągnięcia docelowe efekty uczenia się, postanowienia dotyczące ich formalnego uznawania oraz wykaz praw i obowiązków każdej ze stron).

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację działań:

1. przygotowawczych:

a) indywidualne konsultacje z branżowego języka angielskiego

b) szkolenie grupowe z przygotowania kulturowego na temat kultury Szwecji, Portugalii i Hiszpanii

2. w zakresie mobilności tj. trzy wizyty edukacyjne (do Hiszpanii, Portugalii, Szwecji)

3. następczych: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu wyników.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe,

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu,

c) współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik otrzyma:

a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zrealizowanego w ramach przygotowania kulturowego

b) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

c) certyfikat potwierdzający nabyte przez uczestnika kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów.

 Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Beata Napierała                 - Kierownik Projektu                          tel.: (41) 375 14 55

 

Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte na stronie ponosi KSWP, a Komisja Europejska nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do 31.08.2022

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce