Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

i

Zakończona

UWAGA!

Informujemy, że w związku z przyjęciem wniosków na łączną kwotę przekraczającą dostępny limit, nabór wniosków o pożyczkę zostaje wstrzymany.

Region obejmujący województwa: łódzkie i mazowieckie

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. KSWP pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.

POŻYCZKA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA:

1. Podjęcie działalności gospodarczej – pożyczka podstawowa

O pożyczkę mogą ubiegać się:

  • niezatrudniony oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej: student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
  • poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy (szczególnie mile widziani: bezrobotni powracający z zagranicy, w wieku poniżej 29 lub powyżej 50 roku życia, oraz osoby długotrwale bezrobotne),
  • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

2. Utworzenie miejsca pracy – pożyczka uzupełniająca

Na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

  • podmioty, którym udzielono pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy.

3. Utworzenie miejsca pracy – dla przedsiębiorcy

1) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

  • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, producentom rolnym

2) na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

  • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
  • podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;

W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

KOŃSKIE: ul. Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: 1 Maja 24 (lokal 11), tel.  44 741 75 00 

WARSZAWA: Żurawia 32/34 lok.31, tel. 22 521 06 51

Informacja dotycząca pracy biur KSWP dla obsługi pożyczki  „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 października 2023 roku

Informujemy, że na potrzeby realizacji projektu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” biura regionalne KSWP w województwie mazowieckim i łódzkim zmieniają godziny pracy zgodnie
z poniższym:

L.p. 

 Województwo          

 Lokalizacja biura     

 Godziny pracy   

1.

Mazowieckie

Warszawa

Poniedziałek 9:30 – 17:30   

Czwartek 9:30 – 17:30

2.

Łódzkie

Piotrków Trybunalski

Wtorek 8:00 – 17:30

Czwartek 8:00 – 17:30  

Szczegółowe warunki ubiegania się o pożyczkę zawarte są w Regulaminie znajdującym się poniżej.

KSWP zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów m.in. dotyczących zabezpieczeń