Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych z powodu braku wolnych środków finansowych. Informacja aktualna aż do odwołania.

Pożyczki do kwoty 500 000,00 zł  z oferty pożyczkowej mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego i ościennych oraz osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy możliwe jest udzielenie pożyczki do kwoty 2 500 000,00 zł.

Pożyczki są oprocentowane według stopy referencyjnej, obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej w dniu posiedzenia Komisji Pożyczkowej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 2008/C 14/02 (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej z dnia 19.01.2008 r. C 14/6). 

Stopa

bazowa

referencyjna zgodnie z KE

okres obowiązywania

wartość

wartość

01.01.2023 –

7,62 %

8,62 % (7,62% + 1 p.p.)

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz przedstawionych zabezpieczeń.

Minimalny wkład własny – 20% wartości inwestycji finansowanej z pożyczki.

KSWP udziela pożyczki  na okres do 96 miesięcy. W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy okres spłaty pożyczki może wynosić do 180 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do  okresu spłaty pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki : Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na:

a) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych,

b) zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

c) zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych,

d) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym oraz zakup gruntów.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów

Prowizje i opłaty : Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości do 2,00% kwoty pożyczki.