Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego (JEREMIE III) (projekt zakończony)

i

Zakończona

POŻYCZKI do 100 tysięcy na założenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego;

ile: od 10 000,00 do 100 000,00 przy czym łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 100 000,00 zł, oraz z zastrzeżeniem, że Jednostkowe Pożyczki nie mogą być udzielone częściej niż co 4 miesiące. 

Pożyczki są oprocentowane 0,00 % w skali roku przy pożyczkach udzielanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis); 

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych maksymalnie na okres 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki; 

przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa, zakup gruntów oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym). 

Cel pożyczki:

Pożyczka może być przeznaczona  w szczególności na:

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym na cele obrotowe  zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 2012 r.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, polisy ubezpieczeniowe na życie, przelew wierzytelności, inne.

Prowizje i opłaty

Od udzielanych pożyczek nie jest pobierana prowizja.