Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego (JEREMIE VI) (projekt zakończony)

i

Zakończona

POŻYCZKI do 1 mln zł na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa łódzkiego

ile: od 10 000,00 do 1 000 000,00 przy czym wysokość pożyczki lub wartość sumy Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,0 % w skali roku. Pożyczki są udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis);

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 90 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych maksymalnie na okres 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne).

Cel pożyczki:

Pożyczka może być przeznaczona  w szczególności na:

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym na cele obrotowe  zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z artykułem
44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 2012 r.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Brak prowizji i opłat.