Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – (projekt zakończony)

i

Zakończona

POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego.

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

KSWP w ramach zawartej z BGK umowy nr 2/RPSW/7517/2018/1/DPE/080 realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka na założenie działalności gospodarczej utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Efektem wdrożenia Instrumentu Finansowego będzie :

  • utworzenie w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej co najmniej 124 miejsc pracy;
  • utworzenie co najmniej 112 nowych działalności gospodarczych, które skorzystały z instrumentów zwrotnych.

Ostateczni Odbiorcy ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są osobami fizycznymi nieposiadającymi zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzającymi rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej,

b) są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy (pozostającymi bez zatrudnienia) i biernymi zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, również tymi, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

c) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),

d) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

e) są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego,

f) nie będą wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

g) będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS),

h) nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

i) nie otrzymali środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

j) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

do 100 000,00 zł.

oprocentowanie:

0,009% w skali roku.
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis); 

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 84 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki:

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.