Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

i

Zakończona

UWAGA!

Informujemy, że nabór wniosków o pożyczkę został zamknięty.

POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego.

KSWP w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPSW/1120/2020/I/DIF/304 oraz 2/RPWS/1120/2020/II/DIF/317 realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Ostateczni Odbiorcy ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są osobami fizycznymi nieposiadającymi zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego,

b) są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy (pozostającymi bez zatrudnienia) i biernymi zawodowo, również tymi, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

c) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

d) nie będą wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

e) będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS),

f) nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

g) nie otrzymali środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

h) nie są osobami, w stosunku do których KSWP lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy tez faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł.

oprocentowanie:

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis). 

Oprocentowanie pożyczki: 0% w skali roku.

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 84 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

Uwaga! Pożyczkobiorca powinien zachować trwałość prowadzonej działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej założonej w związku z przyznaniem pożyczki.

przeznaczenie pożyczki:

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Wydatki finansowane są w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.