i

Zakończona

 

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 30 czerwca 2017 roku podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytułowany „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” pod marką „Przedsiębiorcze Świętokrzyskie”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” – wartość 245,6 mln zł, w tym:

Wkład UE: 208,8 mln zł          

Wkład krajowy: 36,8 mln zł

KSWP w ramach zawartej z BGK umowy nr 2/RPSW/16219/2020/II/DIF/258 realizuje zadanie wdrożenia
i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka dla MŚP 2.

Efektem wdrożenia Instrumentu Finansowego będzie:

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 26 przedsiębiorców.

Podstawowe parametry  

Wartość Pożyczki dla MŚP nie powinna przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.

Maksymalny okres spłaty Pożyczki dla MŚP nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki dla MŚP.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki dla MŚP wynosi 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki dla MŚP.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,00%. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Przeznaczenie pożyczki

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne i musi być realizowane w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego.

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100%, pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Aktualizacja Tabeli opłat.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.