Pożyczka dla MŚP – (projekt zakończony)

i

Zakończona

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 30 czerwca 2017 roku podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytułowany „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” pod marką „Przedsiębiorcze Świętokrzyskie”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” – wartość 245,6 mln zł, w tym:

Wkład UE: 208,8 mln zł           

Wkład krajowy: 36,8 mln zł

KSWP w ramach zawartej z BGK umowy nr 2/RPSW/12617/2018/II/DIF/103 realizuje zadanie wdrożenia
i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka dla MŚP.

Efektem wdrożenia Instrumentu Finansowego będzie:

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 135 przedsiębiorców.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł.

Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

oprocentowanie:

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,00%. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 72 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki:

W ramach pożyczki finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Wsparcie może obejmować Inwestycje zarówno w środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne i musi być realizowane w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego.

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100%, pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.