Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (PIO) (projekt zakończony)

i

Zakończona

Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (PIO) (projekt zakończony)

„Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”

 

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 18 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytułowany „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Wartość umowy 671,6 mln zł, w tym:

wkład UE: 570,9 mln zł

wkład krajowy:  100,7 mln zł

KSWP w ramach zawartej z BGK Umowy Operacyjnej nr 2/RPLD/2217/2017/III/DIF/017 realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi: Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Inwestycyjno- Obrotowa

Efektem wdrożenia Instrumentów Finansowych będzie :

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 55 przedsiębiorstw w ramach Pożyczki Inwestycyjno – Obrotowej;

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 37 przedsiębiorstw w ramach Pożyczki Inwestycyjnej.

Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjno – Obrotowej

1. Wartość PIO co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł, przy założeniu, że większość udzielonych Jednostkowych PIO wchodzących w skład budowanego Portfela wyniesie do 500 000,00 zł. Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach PIO.

2. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie jedną jednostkową PIO.

3. Wkład własny nie jest wymagany.

4. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PIO nie może być dłuższy niż:

  • 36 miesiące dla Jednostkowych PIO udzielonych z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego
  • 120 miesięcy dla pozostałych PIO.

5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PIO wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

6. Wydatkowanie środków PIO musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej PIO.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

W ramach Jednostkowej PIO finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

a. zalążkowego i kapitału na rozruch,

b. na rozszerzenie działalności,

c. na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

d. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.