Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14.06.2024 r. o godz. 9.00 rusza nabór wniosków  w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka na Inwestycje w MŚP

W dniu 17.05.2024 roku Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego (MFP-BGK) Umowę Operacyjną nr 2/FELD/6223/2024/III/EFRR/036 dotyczącą powierzenia KSWP zarządzania środkami Funduszu Szczegółowego w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje w MŚP o wartości 25 000 000,00 zł (Wkład Funduszu Powierniczego). Dzięki wniesieniu przez KSWP dodatkowego wkładu własnego do Funduszu Szczegółowego, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 29 411 764,71 zł.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka na Inwestycje w MŚP, planuje udzielić Jednostkowej Pożyczki co najmniej 33 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności MŚP na terenie województwa łódzkiego.

Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego w Programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Projektu pt. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ2027.

Wartość projektu: 29 411 764,71 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 21.250.000,00 zł.

Wkład z Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego w kwocie 3.750.000,00 zł.

Wkład KSWP: 4 411 764,71 zł

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 3 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie może przekraczać 3 000 000,00 zł.

Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach Instrumentu Finansowego.

oprocentowanie:

2,00% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

okres spłaty:

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki określony w Umowie Inwestycyjnej nie może być dłuższy niż:

  • 60 miesięcy dla Jednostkowych Pożyczek w kwocie do 100 000,00 zł. będących mikropożyczkami,
  • 84 miesięcy dla Jednostkowych Pożyczek w kwocie od 100 000,01 do 3 000 000,00 zł.

od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki wynosi:

  • do 6 miesięcy dla Jednostkowych Pożyczek w kwocie do 100 000,00 zł.
  • do 12 miesięcy dla Jednostkowych Pożyczek w kwocie do 100 000,01 zł. do 3 000 000,00 zł.

od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa powyżej.

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Pożyczki na inwestycje w MŚP finansowane są inwestycje końcowe realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na zwiększeniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do sfinansowania z Pożyczki:

  • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
  • wsparcie rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych).

Pożyczki udzielane są wyłącznie na te elementy Inwestycji, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości tj. na dzień podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania do udzielenia pożyczki.

Wyłącznie jako element projektu w ramach Jednostkowych Pożyczek, o których mowa powyżej, możliwe jest wsparcie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w MŚP.

preferencje w finansowaniu:

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa:

  • które posiadają – najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej – siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w jednym z 9 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie łódzkim (zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 aktualną na dzień udzielenia wsparcia) lub
  • których planowany projekt inwestycyjny będzie się wpisywał w co najmniej jedną regionalną inteligentną specjalizację określoną Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 aktualnej na dzień udzielenia wsparcia.

 

zabezpieczenie pożyczki:

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, blokada środków finansowych na lokacie, inne zaakceptowane przez KSWP.

prowizje i opłaty:

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

składanie wniosków:

a) osobiście lub w formie papierowej:

  • w placówce KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, przy 1 Maja 24 lok.11,
  • w siedzibie KSWP w Końskim, przy ul. Stanisława Staszica 2 A

b) w formie elektronicznej

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w godzinach 8 – 16, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania:

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Piotrków Trybunalski: ul.1 Maja 24 lok.11, tel. 44 741 75 00/ 44 741 75 01, piotrkow@kswp.org.pl

KOŃSKIE: ul. Stanisława Staszica 2A, tel. 41 375 14 55, kswp@kswp.org.pl