Pożyczka na rozwój turystyki (projekt zakończony)

i

Zakończona

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej na obszarze Polski Wschodniej

Podstawowe parametry pożyczki:

1. Wartość: do 500 000,00 zł.

2. Okres spłaty: do 84 m-cy.

Klient, który już skorzystał z Pożyczki Na Rozwój Turystyki może zawnioskować o wydłużenie okresu spłaty do 84 miesięcy, jeżeli wniosek wynika z pogorszenia się sytuacji finansowej klienta w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19.

3. Karencja w spłacie: 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Dodatkowa karencja maksymalnie 6 miesięcy w związku z Covid-19

4. Oprocentowanie: 

W przypadku Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub udzielonej przedsiębiorstwu start-up, oprocentowanie wynosi 0,0375 % w skali roku.

Pożyczka oprocentowana jest na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Od 25.03.2020 do 31.12.2021 r. w związku z COVID-19 oprocentowanie dla nowych pożyczek obniża się o połowę.

5 Wkład własny: 

Pożyczka Na Rozwój Turystyki może być udzielona bez udziału własnego MŚP lub z udziałem własnym wnoszonym w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej.

Do 31.12.2021 r. można przeznaczyć pożyczkę wyłącznie na cele obrotowe w związku z COVID-19.

6. Główne typy wspieranych przedsięwzięć:

a. Obiekty noclegowe;

b. Obiekty gastronomiczne;

c. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;

d. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;

e. Infrastruktura kultury i rozrywki;

f. Transport turystyczny;

g. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;

h. Ekologiczne produkty;

i. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;

j. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;

k. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

oraz, jako element ww. inwestycji:

– wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych – e-turystyka;

–  wydatki na bieżącą/ obrotową działalność;

–  wydatki na promocję i reklamę, związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

7. Prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

KOŃSKIE: ul. Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

KIELCE: AL. IX Wieków Kielc 8/21, tel. 41 343 17 80

WARSZAWA: ul. Żurawia 32/34 lok. 32, tel. 22 521 06 51

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: 1 Maja 24 (lokal 11), tel. 44 741 75 00

RZESZÓW: ul. Słowackiego 6,

Opis procesu ubiegania się o pożyczkę zawarty jest w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.