Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie (projekt zakończony)

i

Zakończona

dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. podkarpackie, informujemy, w dniu 27.04.2021 r. nabór zostaje zamkniety.

KSWP informuje, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

W dniu 03 lipca 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną – Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa.

Na podstawie zawartej umowy, z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Środki, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa dla województwa podkarpackiego to kwota  32 000 000,00 PLN

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy

Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek

  1. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 600 000,00 zł.
  2. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
  3. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
  4. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOŃSKIE: ul. Stanisława Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

RZESZÓW: ul. Słowackiego 6, tel. 17 28 33 200/17 28 33 201

Aktualizacja Tabeli opłat.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.