Pożyczka Rozwojowa (PR) (projekt zakończony)

i

Zakończona

„Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”.

 

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 18 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytułowany „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Wartość umowy 671,6 mln zł, w tym:

wkład UE: 570,9 mln zł

wkład krajowy:  100,7 mln zł

KSWP w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPLD/14718/2019/III/DIF/166 oraz nr 2/RPLD/14718/2019/IV/DIF/167 realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym: Pożyczka Rozwojowa

Efektem wdrożenia Instrumentu Finansowego będzie :

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 64 przedsiębiorstw w ramach UO nr 2/RPLD/14718/2019/III/DIF/166;

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 48 przedsiębiorstw w ramach UO nr 2/RPLD/14718/2019/IV/DIF/167.

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej

1. Wartość PR co do zasady nie może być niższa niż 10 000,00 zł i nie powinna przekroczyć kwoty 
1 500 000,00 zł, Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach PR.

2. Wkład własny nie jest wymagany.

3. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PR nie może być dłuższy niż:

  • 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Jednostkowej PR, w przypadku przeznaczenia 100% środków Jednostkowej PR na wydatki inwestycyjne bez finansowania kapitału obrotowego
  • 36 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Jednostkowej PR w przypadku przeznaczenia jakiejkolwiek kwoty środków Jednostkowej PR na finansowanie kapitału obrotowego.

4. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PR wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

5. Wydatkowanie środków PR musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej PR.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

W ramach Jednostkowej PR finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału: 

a. zalążkowego i kapitału na rozruch,

b. na rozszerzenie działalności,

c. na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

d. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

 

Prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek