i

Zakończona

Instrument Finansowy dla rozwoju województwa łódzkiego

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% przyznanego limitu w ramach Pożyczki Rozwojowej, informujemy że w dniu 30 września 2022 r. nabór wniosków zostaje wstrzymany.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28.04.2022 r. rusza nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Rozwojowa

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o zwarciu w dniu 28.03.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/RPLD/1222/2022/0/DIF/Z/437 Instrumentu Finansowego: Pożyczka Rozwojowa

Środki finansowe przeznaczone na Pożyczkę Rozwojową dla województwa łódzkiego to

12 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie co najmniej 48 przedsiębiorstw w tym start-up z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej

 Kwota pożyczki:

1. Maksymalna wartość Pożyczki udzielonej Przedsiębiorcy nie może przekroczyć
1 500 000,00 PLN

2. Wkład własny nie jest wymagany.

3. Maksymalny okres spłaty  Pożyczki nie może być dłuższy niż:

  • 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki, w przypadku przeznaczenia 100% środków na wydatki inwestycyjne bez finansowania kapitału obrotowego
  • 36 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki w przypadku przeznaczenia jakiejkolwiek kwoty  na finansowanie kapitału obrotowego.

4. Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

5. Wydatkowanie środków  musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

Środki z pożyczki przeznaczone są na cele  inwestycyjne i obrotowe związane z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Oprocentowanie pożyczki w zależności od celu finansowania może być:

– Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub

– Na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz marży ustalonej o w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowionych zabezpieczeń. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz
z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Aktualizacja Tabeli opłat.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.