Pożyczka Standardowa – Innowacyjna – (projekt zakończony)

i

Zakończona

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego.

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytułowany „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Wartość projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

wkład UE: 193,68 mln zł

wkład krajowy z Budżetu Państwa:  22,79 mln zł

wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln zł

Konsorcjum w składzie: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu i  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna

Efektem zawartej pomiędzy BGK i Konsorcjum Umowy Operacyjnej będzie :

– wsparcie w formie pożyczki co najmniej 40 przedsiębiorców.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

maksymalnie do 500 000,00 zł. w ramach komponentu standardowego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej;

maksymalnie do 1 000 000,00 zł w ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej.

Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

oprocentowanie:

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości obowiązującej stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis). W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Na zasadzie odstępstwa od postanowień powyżej, Jednostkowe Pożyczki udzielone do dnia 31.12.2020 r. na zasadach korzystniejszych niż rynkowe mogą być w okresie ich obowiązywania ustalone w wysokości poniżej stopy bazowej, pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno- gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki w ramach komponentu standardowego nie może przekraczać 96 miesięcy. Maksymalny okres spłaty pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego nie może przekraczać 120 miesięcy.

Na wniosek klienta, KSWP może udzielić  karencji podstawowej w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki maksymalnie do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3- miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Komponent standardowy:

  • z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;
  • z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 poprzez sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez MŚP, pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno – gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Komponent innowacyjny:

  • z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej,  akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji  na podstawie art. 777 k.p.c., przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, blokada środków finansowych na lokacie, inne zabezpieczenia prawnie dopuszczalne zaakceptowane przez Komisję Pożyczkową.

prowizje i opłaty

Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek

Aktualizacja z dnia 01.07.2020 r.