Pożyczka Standardowa – Innowacyjna

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego.

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 16.12.2022 r. rusza nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego –  Pożyczka Standardowa – Innowacyjna         

KSWP w ramach zawartej z BGK Umowy Operacyjnej nr 2/RPPK/2522/2022/II/DIF/Z/499  realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym Pożyczka Standardowa – Innowacyjna utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Projektu pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie co najmniej 31 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

wartość pożyczki:

a. maksymalnie do 500.000,00 PLN w ramach komponentu standardowego;

b. maksymalnie do 1 000.000,00 PLN w ramach komponentu innowacyjnego.

Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

oprocentowanie:

1,905% w skali roku.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis).

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości jednej czwartej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych
w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Strona w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02.

Okres spłaty pełnej kwoty Jednostkowej Pożyczki w ramach komponentu standardowego nie może być dłuższy niż 96 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki. Maksymalny okres spłaty Pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego, nie może być dłuższy niż 120 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki może zostać udzielona do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo do 3-miesięcy karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej Pożyczki.

 przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Pożyczka Standardowa – Innowacyjna finansowane są inwestycje ukierunkowane na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki:  

a) Komponent standardowy: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

b) Komponent innowacyjny: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli;

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne zabezpieczenia prawnie dopuszczalne zaakceptowane przez Komisję Pożyczkową KSWP.

prowizje i opłaty:

Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Aktualizacja z dnia 19.12.2022 r.

Aktualizacja Tabeli opłat.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.