Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 07.02.2024 r. o godz. 9.00 rusza nabór wniosków  w ramach instrumentu finansowego – Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna.

Oprocentowanie już od 3,14% przy maksymalnym okresie spłaty   (obowiązuje od dnia 13 czerwca 2024 r.)

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Umowy Operacyjnej nr 1.RPH.002.01.2023.I.009 zawartej 24 stycznia 2024 r. z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna  utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie.

Środki finansowe przeznaczone na Regionalną Pożyczkę Hipoteczno-Modernizacyjną dla województwa łódzkiego to 15 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Pożyczki to 1 500 000,00 PLN

oprocentowanie:

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki na takich warunkach nie może być niższe niż 50% obowiązującej (w dniu udzielenia pożyczki) stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka

Okres spłaty Pożyczki do 120 miesięcy

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy

Wydatkowanie środków Pożyczki w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty jej pełnej kwoty.

Projekt wymaga wniesienia wkładu własnego w postaci równowartości podatku VAT  lub 20 % wartości realizowanej inwestycji. Szczegóły w regulaminie.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Regionalna Pożyczka Hipoteczno- Modernizacyjna możliwe jest finansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego i związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Produkt  umożliwia jest realizację dwóch typów przedsięwzięć:

a. zakup nieruchomości,

b. modernizacja zakupionych w ramach Jednostkowej Pożyczki nieruchomości – ten typ przedsięwzięcia jest możliwy do realizacji jedynie łącznie z przedsięwzięciem typu a).

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane są następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nabywanej w ramach pożyczki nieruchomości wraz cesją praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz Pośrednika Finansowego odnawiana przez cały okres trwania Umowy

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz  z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Wniosek pożyczkowy wraz z załącznikami można złożyć osobiście w naszych biurach, pocztą tradycyjną, pocztą mailową lub poprzez strefę klienta.