Regionalna Pożyczka Obrotowa (RPO WŁ 3)

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków  w ramach Regionalnej Pożyczki Obrotowej, informujemy że w dniu 05 maja 2022 r. nabór zostaje wstrzymany.

 

              Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach udzielonego w dniu 31.03.2022 r. Prawa Opcji wynikającego z Umowy Operacyjnej nr 1.RPO.002.02.2020.II.002 zawartej z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego,  realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Obrotowa utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie. Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

 

Środki finansowe w ramach Opcji na Regionalną Pożyczkę Obrotową dla województwa Łódzkiego to 9 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

 

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Pożyczki to 500 000,00 PLN

 

oprocentowanie:

Jednostkowe Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Okres spłaty Pożyczki do 60 miesięcy.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Wydatkowanie środków  Pożyczki w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia jej wypłaty.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

 

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowaniu podlega kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe przedsiębiorstw sektora MŚP wynikające z prowadzonej działalności, w tym podatek od towarów i usług.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

 

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

 

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.