Regionalna Pożyczka Obrotowa (RPO WŁ 8) – projekt zakończony

i

Zakończona

dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 07 września 2022 r. rusza nabór wniosków  w ramach instrumentu finansowego – Regionalna Pożyczka Obrotowa.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach udzielonego w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prawa Opcji wynikającego z Umowy Operacyjnej nr 1.RPO.002.02.2020.III.003 zawartej z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego, realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Obrotowa utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie. Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Środki finansowe w ramach Opcji na Regionalną Pożyczkę Obrotową dla województwa Łódzkiego to 8 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z listy rezerwowej, które zostały wcześniej złożone w ramach  Opcji wynikającej  z Umowy Operacyjnej nr 1.RPO.002.02.2020.II.002.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Pożyczki to 500 000,00 zł.,

oprocentowanie:

Jednostkowe Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Okres spłaty Pożyczki do 60 miesięcy.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Wydatkowanie środków  Pożyczki w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia jej wypłaty.

Brak opłat i prowizji !!!

 

Przeznaczenie pożyczki:

w ramach Produktu Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowaniu podlega kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe przedsiębiorstw sektora MŚP wynikające z prowadzonej działalności, w tym podatek od towarów i usług.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Aktualizacja Tabeli opłat.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.