dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 02 stycznia 2023 r. obowiązywała będzie zaktualizowana Tabela opłat. Prosimy o zapoznanie się treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 29-04-2022 r.  rusza nabór wniosków  w ramach instrumentu finansowego – Regionalna Pożyczka Turystyczna.

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Umowy Operacyjnej nr 1.RPT.002.01.2021.II.008 zawartej 08 kwietnia 2022 r. z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Regionalna Pożyczka Turystyczna utworzonym ze środków publicznych Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o. o. powierzonym mu przez Województwo Łódzkie.

Środki finansowe przeznaczone na Regionalną Pożyczkę Turystyczną dla województwa łódzkiego to 4 000 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

Maksymalna wartość Pożyczki to 500 000,00 PLN

oprocentowanie:

Jednostkowe Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Okres spłaty Pożyczki do 60 miesięcy

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy

Wydatkowanie środków Pożyczki w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty jej pełnej kwoty.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Produktu Regionalna Pożyczka Turystyczna finansowaniu podlegają inwestycje ( w tym podatek od towarów i usług) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej ( i/lub okołoturystycznej ).

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

– weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

– poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.