Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy II

POŻYCZKI do 500 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego.

W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy możliwe jest udzielenie pożyczki do kwoty 1 000 000,00 zł. jednak jest to uzależnione od aktualnie posiadanego limitu środków.

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy okres spłaty pożyczki może wynosić do 120 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki.

Oprocentowanie:

  1. Jednostkowe Pożyczki udzielane kwalifikowalnym przedsiębiorstwom mogą być oprocentowane:

a.   na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

b.   na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy od kwalifikowalności przedsięwzięcia oraz przedstawionych zabezpieczeń.

Minimalny wkład własny – 20% wartości inwestycji finansowanej z pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki :

1. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

2. Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na:

      a)      zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych,

      b)     zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

      c)      zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych

      d)     zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

      e)      finansowanie kosztów bieżących w przypadku przedsiębiorstw, które odnotowały spadki przychodów w wyniku panującej epidemii COVID-19 w tym w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia, oraz opłaty za czynsz, media oraz usługi telekomunikacyjne działalności, bieżące raty kredytowe oraz leasingowe oraz pozostałe koszty bieżące wynikające z rodzaju prowadzonej działalności.

3.      Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zobowiązania publiczno-prawne.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat.

Prowizje i opłaty :

1. Pożyczkodawca nie pobiera żadnych prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

2. Opłaty dotyczące obsługi pożyczki określa tabela opłat.

Aktualizacja Tabeli opłat.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został zamieszczony w załącznikach.